Yhteiskuntaopin opetus vuosiluokalla 9

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 9

47.7. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokalla 9

Opetuksessa pyritään innostamaan oppilaita omasta yhteiskunnasta kiinnostuneiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä opettajajohtoisen työskentelyn lisäksi toiminnallisia työtapoja. Opiskelu tapahtuu niin itsenäisesti kuin ryhmässä yhteistoiminnallisesti. Oppilaat perehtyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin median ja oppimateriaalin sekä muiden kirjallisten lähteiden avulla. Uutisten seuraaminen, tulkitseminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Opetuksessa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja, esimerkiksi esitelmiä tehtäessä. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä, esimerkiksi sovellusten ja sähköisten oppimisympäristöjen muodossa, on keskeinen osa opiskelussa. Opetuksen yhteydessä hyödynnetään ja luodaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa opetettavien aiheiden konkretisoimiseksi.

47.8. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokalla 9

Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaita yhteiskunnallisen tiedon ymmärtämisessä. Opettaja avaa ja havainnollistaa yhteiskunnallisia käsitteitä sekä ohjaa tulkitsemaan esimerkiksi kuvia ja tilastotietoja. Opettaja auttaa myös oppilaita etsimään eri lähteistä tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta. Oppilaita pyritään aktivoimaan antamalla heille mahdollisuus itse tutustua lähiympäristössä toimiviin yrityksiin, järjestöihin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. Oppilaita ohjataan huomaamaan kuinka he itse voivat osallistua vaikuttamiseen kotipaikkakunnallaan, esimerkiksi paikallisen median, kansalaisjärjestöjen tai nuorisovaltuuston välityksellä.

Oppilaalla on mahdollisuus opiskella tarpeen vaatiessa erityisopettajan tai koulunkäyntiohjaajan tuella. Oppilas voi opiskella äänikirjan tai muun eriyttävän materiaalin avulla. Kokeet voi tarvittaessa suorittaa erityisopettajan ohjauksessa tai suullisesti.

47.9. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokalla 9

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on rohkaista ja kannustaa oppilaita yhteiskuntaopin teemoihin perehtymiseen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monin eri tavoin. Arvioinnissa huomioidaan koesuoritusten ja tuntiaktiivisuuden lisäksi esimerkiksi kirjalliset työt ja esitykset. Arvioinnissa voidaan ottaa lisäksi huomioon oppilaan itsearviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä