Yhteiskuntaopin opetus vuosiluokilla 4-5

Yhteiskuntaopin opetus vuosiluokilla 4-5

47.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 4 ja 5

Tavoitteena on herättää kiinnostus yhteiskuntaopin ilmiöihin oppilaan arkielämän kautta. On tärkeää, että alusta asti oppilaat oppivat ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä ja kuuntelemaan ja hyväksymään muiden mielipiteitä, vaikka eivät samaa mieltä olisikaan.

Keskustelun, vierailujen, ja oppiainerajat ylittävien projektien kautta avataan uuden oppiaineen sisältöjä ja ominaispiirteitä neljäsluokkalaisen maailmaan. Käsitteellisyyden avaamiseen pyritään ikäryhmätasoisesti opintojen edetessä. Oppimisympäristöjä laajennetaan fyysisesti pois luokkahuoneesta ja virtuaalisesti tieto- ja viestintätekniikka hyödyntäen

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tutkiva oppiminen ovat avainasemassa, kun harjoitellaan kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja omien vahvuuksien löytämistä. Mediakasvatus ja - kriittisyys on keskeinen osa oppiaineen opintoja.

Uusia käsitteitä avataan kotiseudun ja lähipiirin esimerkkitapausten kautta ja seuraamalla ajankohtaisia aiheita. Työelämään tutustuminen aloitetaan lähipiiristä, tutustutaan eri ammatteihin ja opetellaan talouden perusasioita. Yrittäjyys ja vaikuttaminen lähtee oman koulun tapahtumista, kuten oppilaskunta ja varainhankintaprojektit.

47.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 4 ja 5

Oppiaineen tavoitteena on ohjata kaikkia oppilaita tasavertaisina yhteiskunnallisina vaikuttajina. Oman arkielämän hallintaa tukevat myös koulun omien ammattiryhmien, esimerkiksi kuraattorin tunnit (nettietiketti, ryhmäytyminen).

Oppilailla on tarvittaessa mahdollista saada tukea opiskeluun erityisopettajalta tai koulunkäynnin ohjaajalta; kokeet voi suorittaa heidän ohjauksessaan tai suullisesti.

47.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 4 ja 5

Oppimisen arviointi 4. luokalla on sanallista, vasta 5.luokalla oppiaineen arviointi on numeerista. Oppilaan osaamista arvioidaan myös toiminnallisten työtapojen kautta, oppilaan on mahdollista esittää sekä kirjallisia että suullisia tuotoksia.

Oppilas ymmärtää sääntöjen ja oikeusjärjestelmän tärkeyden, osaa demokraattisen yhteisön toimintaperiaatteet ja myös soveltaa niitä arkielämässä.

Median merkityksen vaikuttamisen välineenä ymmärtäminen ja mediakriittisyyden oppiminen ovat tärkeitä alakoulun yhteiskuntaopin taitoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä