luokat 7-9

33.9 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7.-9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.

Liitetään jo aiemmin opittuja asioita kieleen ja keskustellaan siitä, miten kieli ja kulttuuri nivoutuvat yhteen. Käydään läpi pohjoismaat sekä niiden kielet ja kulttuuripiirteet.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

Tehdään vertailua eri kielien välillä ja palataan 6. luokalla käytyihin asioihin kielten sukulaisuussuhteista.

Käydään läpi eri tapoja puhua ruotsia eli suomenruotsin ja ruotsissa puhuttavan ruotsin ominaispiirteet sekä miltä ruotsi kuulostaa muiden kuin suomalaisten ja ruotsalaisten puhumana

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja.

Varataan aikaa tavoitteiden asettamiseen ja annetaan oppilaille tilaa olla mukana asettamassa tavoitetta. Näytetään esimerkkejä, kuinka kommunikointi on onnistunut, vaikka aluksi viestijöillä on ollut jokin sana hukassa tai joku väärinkäsitys.

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

S2 Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

Käytetään ruotsia koulussa ja tunnilla mahdollisimman paljon, myös ohjeidenantotilanteissa, koska ne ovat kaikki oivallisia kuullunymmärtämis- ja viestintätilanteita, jotka toistuvat viikoittain ja näin automatisoituvat helpommin.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä.

Vahvistetaan edelleen sinnikkyyttä saada viesti perille sekä kykyä hyväksyä oma epätietoisuus viestintätilanteissa

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemusta

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä.

Tehdään paljon suullisia harjoituksia eri roolipelien avulla, joissa harjoitellaan vuorovaikutustilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.

Otetaan ajankohtaisia aiheita sekä oppilaiden harrastuksiin liittyviä tekstejä eri viestimistä, joiden tulkitsemista harjoitellaan. Käydään läpi, kuinka toimitaan, jos ei ymmärräkään jokaista sanaa. Käytetään hyväksi myös eri tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia sovelluksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Mahdollistetaan oppilaille yhteydenpito ruotsin kielellä toisiin ihmisiin ja rohkaistaan oppilaita kertomaan ruotsiksi heille tärkeästä asiasta valitsemallaan tavalla, esim. tekemällä video tai kirjoittamalla omaa blogia.

Koulun opetussuunnitelmassa jaetaan ruotsin kielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain luokille 7-9 riippuen koulun tuntijaosta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä