Viittomakieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

Viittomakieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

Perusopetuslain 12. §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, saamen, romanikielen tai viittomakielen lisäksi muuta oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 8. §:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja tavoitetaso määritellään suomi tai ruotsi äidinkielenä -oppimääriä soveltaen.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vaihteleva kielellinen ja kulttuurinen kotitausta sekä ympäristön tarjoaman tuen vähäisyys oppilaan oman äidinkielen kehittymiselle.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 7-9

Kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä viestinnässä huomioidaan oppilaan tarve ja halu ilmaista itseään sekä tulla ymmärretyksi. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Lisäksi huomioidaan oppilaan vahvuudet, kehitettävät asiat, oma kulttuuri sekä mahdollisuus käyttää viittomakieltä ympäristössään. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös oppilaan mahdollisuus käyttää viittomakieltä koulun ulkopuolisessa ympäristössään. Tavoitteena on vahva kaksikielisyys, joka mahdollistaa osallistumisen ympäröivään yhteiskuntaan sekä antaa hyvät valmiudet myöhempiin opiskeluihin.

Opetuksessa painottuvat vuorovaikutustaitojen hallinta sekä itsenäisen ja omatoimisen viittomakielisten tekstien etsiminen, tuottaminen, tulkitseminen ja arviointi. Syvennetään viittomakielen taitoja. Medialukutaitoja sekä multimedian sisältöjen kriittistä arviointia syvennetään. Harjoitellaan kansainvälisen viittomakielen käyttöä.

Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteet vuosiluokilla 7-9

- vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen syventäminen

- kielitiedon sekä viittomakielisten idiomien hallinnan syventäminen

- viittomavarannon sekä käsitteiden hallinnan syventäminen, muiden oppiaineiden sanaston laajentaminen

- harjoitellaan erilaisia viittomatyylejä ja murteita sekä kansainvälistä viittomakieltä

- omatoiminen viittomakielen tulkkipalvelun käyttö

- opinto-ohjaajan kanssa toimiva yhteistyö

- vahvistetaan viittomakielen taidon kehittymistä ja syventämistä sekä viittomakielen hyvää hallintaa siten, että oppilas kykenee osallistumaan tasavertaisena jäsenenä yhteiskuntaan

Oppilaan oppimisen arvioinnin erityispiirteet vuosiluokilla 7-9

- Arvioinnissa korostuvat oppilaan erilaiset tuotokset sekä vuorovaikutustaitojen hallinta niin viittomakielessä itsessään kuin oppisisältöjen hallinnassa. Oppilas arvioi omaa viestintätapaansa sekä kielen käytön ja vuorovaikutuksen taitojaan. Arvioinnin yhteydessä pohditaan myös viittomakielen kielentaitojen hallintaa suhteessa opiskelussa sekä myöhemmin työelämässä tarvittaviin taitoihin.Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T1 Rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä erilaisista vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esittäen ja hyödyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään antaa ja vastaanottaa palautetta opastamalla häntä vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja ohjaten tunnistamaan kielen kautta välittyviä arvoja ja asenteita.

S1:

- Ohjataan ja rohkaistaan vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä arvioimaan omia taitoja.

- Syvennetään ja laajennetaan taitoja toimia viittomakielisessä ja monikielisessä yhteisössä.

T1: L2, L7

- Monipuolisesti erilaisia tilanteita, joissa viitotaan, annetaan sekä vastaanotetaan palautetta, esimerkiksi viittomakielinen essee, projekti, portfolio, videointi, PowerPoint- tai tietokoneella tuotettu esitys, integroiden muihin oppiaineisiin.

- Syvennetään aiemmin opittua taitoja, esimerkiksi toisen huomioonottaminen, tyylin valinta huomioiden vastaanottajat.

T2 Tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa ja suostutella sekä rohkaista häntä syventämään ymmärrystään viestijänä kannustaen häntä ilmaisemaan itseään, osallistumaan ja vaikuttamaan myös erilaisia välineitä käyttäen.

S1:

- Erilaisissa viittomakielisissä viestintätilanteissa syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja taitoja.

T2: L1, L4, L6

- Käydään viittomakielisiä keskusteluja, debatteja ym. Syvennetään taitoja antaa ja vastaanottaa palautetta, esimerkiksi em. keskustelu videoidaan ja sen avulla arvioidaan tuottoa ja tyyliä viestiä sekä perustellaan omia ajatuksia ja mielipiteitä.


Tekstien tulkitseminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T3 Rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia esityksiä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja kriittisesti auttaen häntä huomaamaan omien tulkintataitojensa kehittämistarpeet.

S2:

- Syvennetään ja monipuolistetaan visuaalista lukutaitoa.

T3: L1, L4

- Syvennetään taitoja kuten ymmärtämisen strategioita, analysoidaan viittomakielen rakenteen erityispiirteitä, viittomia, idiomeja sekä niiden merkityksiä. Analysoidaan esimerkiksi videoinnin kautta omaa viittomakieltä tutkien sen eri ilmiöitä sekä kieliopillisia piirteitä.

T4 Innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaavien ja kantaa ottavien lisäksi myös ohjaavien ja pohtivien tekstien parissa, keskustelemaan niistä ja jakamaan kokemuksia viestintäympäristöissä eri tavoin.

S2:

- Käytetään erilaisia tekstejä, kuten esimerkiksi oppilaiden omia, työelämän sekä viranomaistekstejä, hyödyntäen erilaisia viestintävälineitä ja integroiden laajemmin eri aiheisiin.

T4: L2, L4, L5

- Etsitään erilaisia tekstejä esimerkiksi painetut, sähköiset, media- sekä viranomaistekstit. Tutkitaan näitä vertaamalla esimerkiksi oppikirjojen tai muuten tuotettuihin teksteihin. Arvioidaan tekstien sisältöjä ja lähteitä sekä pohditaan lähdetietoisuutta. Syvennetään metataitojen omaksumista.


Tekstien tuottaminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T5 Ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käytössä olevaa viittomakielen merkintätapaa.

S3:

- Syvennetään viittomakielen taitoja tutkimalla viittomakielen piirteitä sekä erilaisten tekstien rakennetta.

T5: L1

- Harjoitellaan käyttämään hakutoimintona viittomakielen käsimuotoa. Analysoidaan tekstien rakennetta, tiivistetään ja referoidaan erilaisia tekstejä. Käytetään erilaisia muistiinpanostrategioita.

T6 Rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja syventämään tietoaan viittomakielen rakenteista, viittoman muodostumisesta ja ilmaisutavoista.

S3:

- Syvennetään aiemmin opittuja taitoja tuottaa tekstejä.

T6: L2, L4

- Syvennetään viittomakielen kieliopin hallintaa tuottamalla ja analysoimalla tekstejä, kuten esimerkiksi viittomakielinen essee, projekti, jotka voidaan integroida muihin oppiaineisiin. Harjoitellaan viittomakielen tuottamista eri tilanteisiin sopivalla tavalla sekä tuoton elävöittämistä. Harjoitellaan kansainvälisen viittomakielen tuottoa ja ymmärtämistä sekä verrataan sitä suomalaiseen viittomakieleen.

T7 Kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yhteisöllisesti tehtävien monimuotoisten tekstien tuottamisen prosesseja erilaisissa viestintäympäristöissä ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä tekijänoikeuksia ja eettistä viestintää kunnioittaen.

S3:

- Syvennetään omaan luomisprosessiin liittyviä aiemmin opittuja taitoja.

T7: L4, L5

- Tuotetaan yksin ja yhdessä monipuolisesti erilaisia tekstejä, hyödyntäen erilaisia lähteitä ja viestintävälineitä. Syvennetään tietoisuutta eettisesti kunnioittavaan tapaan käyttää lähteitä sekä viestintävälineitä (esimerkiksi Nettietiketti).


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T8 Ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen ilmiöistä, tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

S4:

- Syvennetään kielitietoisuuden taitoja ja tietoja. Analysoidaan kielen rakenteita verraten niitä muihin kieliin.

T8: L1, L4, L7

- Erilaisia tekstejä käyttämällä laajennetaan ja rikastutetaan oppilaan tietoja ja taitoja tiedostaa viittomakielen käyttötarkoituksia ja sisältöjä, esimerkiksi hyödyntämällä sähköisen median tekstejä.

T9 Ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viittomakielen kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja ohjata häntä näkemään se voimavarana sekä auttaa oppilasta pohtimaan viittomakielen merkitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tukien oppilasta viittomakielisen ja kulttuurisen identiteetin muodostamisessa.

S4:

- Syvennetään tietoisuutta ymmärtää viittomakielen merkityksestä kaikessa vuorovaikutuksessa sekä viestinnässä.

T9: L1, L2,L3

- Tutkitaan viittomakielistä kulttuuria ja historiaa esimerkiksi esitelmien ym. tuotosten kautta. Pohditaan omia oikeuksia vähemmistökielen edustajana.

- Hyödynnetään yhteistyötä esimerkiksi muiden viittomakieltä käyttävien koulujen, kuurojen yhdistysten sekä Valkean talon kanssa.

T10 Rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään, tutustumaan kulttuurin eri muotoihin ja instituutioihin sekä auttaa häntä pohtimaan kielen ja kulttuurin merkitystä sekä omassa elämässään että yhteiskunnassa.

S4:

- Vahvistetaan kulttuuritietoisuutta tarjoamalla mahdollisuutta tutustua viittomakieliseen kulttuuriin.

- Tarkastellaan viittomakielisen ja puhuttua kieltä käyttävien kultturien eroja ja yhtäläisyyksiä.

T10: L1, L2, L3

- Hyödynnetään yhteistyötä tutustumalla viittomakieltä käyttäviin yhteisöihin ja instituutioihin, kuten Valkeaan taloon, Valtakunnallisiin kuurojen kulttuuripäiviin.
- Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä muishin viittomakielisiin kultuureihin esimerkiksi nettiluentoja hyödyntämällä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T11 Tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa taitoaan käyttää tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja kulttuuritilanteissa.

S5:

- Syvennetään tietoja ja taitoja käyttää viittomakielen tulkkia sekä toimia yhteistyössä viittomakielen tulkin kanssa.

- Harjoitellaan omatoimista tulkkipalvelun käyttöä.

T11: L2, L3, L7

- Erilaisia tilaisuuksia käyttää viittomakielen tulkkia, esimerkiksi oppilasta koskevat palaverit, TET-harjoittelut. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan viittomakielen tulkin käyttöä etätulkkauksena.

T12 Ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaailmaansa kohti jatko-opintoja ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä tekstejä sekä kehittämään eri tiedonalojen kielen hallintaa.

S5:

- Syvennetään ja rikastutetaan viittomavarantoa käyttämällä mm. oppiaineiden sisältöä, työelämän sekä viranomaisasioihin liittyviä viittomavarantoja.

T12: L1, L6,L7

- Käytetään viittomakielen sanakirjoja niin painettuna kuin mediassa. Harjoitellaan esimerkiksi TET-harjoittelun järjestämiseen ja toteuttamiseen tarvittavia viittomia. Tutustutaan erikoisviittomistoon, mm. huomioiden mahdolliset jatko-opinnot. Mahdollisuuksien mukaan oppilas osallistuu Valkean talon järjestämään opinto-ohjaukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä