Viittomakieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä viestinnässä huomioidaan oppilaan tarve ja halu ilmaista itseään sekä tulla ymmärretyksi. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Lisäksi huomioidaan oppilaan vahvuudet, kehitettävät asiat, oma kulttuuri sekä mahdollisuus käyttää viittomakieltä ympäristössään. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös oppilaan mahdollisuus käyttää viittomakieltä koulun ulkopuolisessa ympäristössään. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys, jossa vahvoille viittomakielen taidoille rakentuu suomen ja muiden puhuttujen kielten opetus.

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaan kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Opetuksessa painottuvat toiminnan ja tekemisen sekä oppilaita itseään kiinnostavien aiheiden sekä kirjallisuuden käyttö. Sisältöalueista voidaan muodostaa kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

- viittomakielisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen

- viittomakielisten ilmaisujen peruselementtien kehittäminen ja näiden taitojen syventäminen, esimerkiksi oman kehon käyttö, roolin vaihto, paikan ja tilan käyttö, ajan ilmaiseminen sekä kerronnan juonellisuus

- käsimuotojen tarkentuminen, sormiaakkosten hyvä hallinta

- viittomavaraston kasvattaminen, käsitteiden selkeyttäminen

- viittomakielisten tekstien tuottaminen ja näiden taitojen harjaannuttaminen

- viittomakielisten tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen sekä vertaaminen suomen kieleen

- tutustuminen viittomakielen idiomeihin sekä muihin viittomakieliin

- erilaisten työtapojen sekä opiskelustrategioiden käyttö

- viittomakielen tulkkipalvelun sekä erilaisten viestintävälineiden käyttö

Oppilaan oppimisen arvioinnin erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

- huomioidaan oppilaan lähtötaso

- palautteen monimuotoisuus

- erilaisten dokumenttien käyttö

- oman työn arviointi

- omaehtoinen toiminta

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 3. - 6. luokalla

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T1 Ohjata ja rohkaista oppilasta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä toimimiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa toimia viittomakielisessä ja monikielisessä yhteisössä, myös draaman toimintamuotoja käyttäen.

- Tilaisuus osallistua monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin ja mahdollisuuksia käyttää viittomakieltä, ilmaista itseään, harjoitella vuorovaikutustaitoja, ilmaista omia ajatuksiaan sekä mielipiteitään.

T1: L1, L2

- Erilaiset keskustelut sekä projektit, joissa harjoitellaan mielipiteiden perustelua, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa sekä esiintymistä, integroiden muihin oppiaineisiin.

- Käytetään monipuolisesti viestintävälineitä, pieni-muotoisia esitelmiä, improvisaatiota, draamaa ym.

T2 Rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja kehittämään myönteistä viestijäkuvaansa sekä ohjata häntä havainnoimaan omaa vuorovaikutus- ja ilmaisukykyään.

- Erilaisissa viittomakielisissä viestintätilanteissa harjoitellaan, tulkitaan sekä havainnoidaan omaa ja muiden kielenkäyttöä.

T2: L2, L5

- Harjoitellaan rakentavan palautteen saamista ja antamista.

Tekstien tulkitseminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T3 Ohjata oppilasta ymmärtämään ja tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä sekä ohjata keskustelemaan niistä käsite- ja viittomavarantoaan laajentaen.

- Vahvistetaan visuaalista lukutaitoa.

- Tulkitaan erilaisia tekstejä.

- Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita

T3: L1, L2, L4
- Käytetään monipuolisesti erilaisia tekstejä, tulkitaan niiden sisältöä sekä harjoitellaan käyttämään ymmärtämistä helpottavia strategioita. - Ohjataan oppilasta metataitojen omaksumiseen.

T4 Ohjata oppilasta käyttämään erilaisia tekstiympäristöjä tiedonhankinnassa ja tulkitsemisessa sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta.

- Ohjataan etsimään ja arvioimaan tietoa eri välineillä.

T4: L1, L4, L5
- Harjoitellaan tiedonhankinnan perusteita sekä erilaisten lähteiden etsimistä ja käyttöä.
- Harjoitellaan median arviointia sekä muiden lähteiden tekstejä.

Tekstien tuottaminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T5 Kannustaa oppilasta kehittämään kielen perusrakenteiden tuntemusta ja tekstin tuottamisen prosesseja.

- Tuotetaan erilaisia tekstejä ja esitetään niitä toisille ja yleisölle.

- Vahvistetaan viittomakielen peruselementtien hallintaa ja tutkitaan mm. tekstien rakennetta, tauotusta, viittomajärjestystä sekä viittomien valintaa.

T5: L1
- Käytetään monipuolisesti erilaisia tekstejä sekä tuotetaan omia.
- Ohjataan oppilasta rikastuttamaan ja elävöittämään tekstejä visuaalisesti monipuolisemmiksi.

T6 Rohkaista oppilasta kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen erilaisissa viestintäympäristöissä, tarjota tilaisuuksia kertoa ja selostaa tapahtumia, kuvata ilmiöitä ja esittää omia näkemyksiään erilaisten esitysten ja esitelmien avulla yksin ja yhteisöllisesti.

- Harjoitellaan eri tilanteissa tekstin tuottamiseen liittyviä taitoja (ideointi, suunnittelu, jäsentäminen, muokkaaminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen).

T6: L1, L2, L5
- Käytetään monipuolisesti erilaisia strategioita, joiden avulla suunnitellaan ja tuotetaan tekstejä, kuten kuvallisia tukia, ajatuskarttaa, vuosikelloa, visuaalista paikantamista, puhelimen ja muiden välineiden käyttöä.
- Harjoitellaan tekstin tiivistämistä sekä lähteiden käyttöä.

T7 Ohjata oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

- Harjoitellaan luomisprosessin eri vaiheita hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

T7: L2, L3, L5
- Tuotetaan monipuolisesti tekstejä käyttäen eri viestintävälineitä.
- Ohjataan oppilaita tutustumaan ja käyttämään esim. NettiEtikettiä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T8 Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa oppilaista käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan keskustella.

- Ohjataan oppilasta havainnoimaan omaa ja muiden kielen ilmiöitä ja käyttöä.

T8: L1, L2
- Syvennetään ja rikastutetaan oppilaan kielen ja ilmaisun taitoja käyttämällä erilaisia tilanteita ja tekstejä.
- Harjoitellaan omien ajatusten ja mielipiteiden perustelemista.

T9 Rohkaista oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään ja ohjata arvostamaan muita kieliä ja kulttuureita, ohjata oppilasta monimuotoisen kulttuuritarjonnan pariin, tarjoten tilaisuuksia osallistua itse niiden tuottamiseen sekä innostaa oppilasta seuraamaan ja arvostamaan lasten- ja nuortenkulttuuria.

- Tutustutaan viittomakieliseen yhteisöön ja ohjataan oppilasta hyödyntämään viittomakielistä kulttuuritoimintaa.

T9:L4,L7
- Tutustutaan viittomakieliseen yhteisöön, esimerkiksi erilaisten vierailujen, tapahtumien, kulttuuritarjonnan ja projektien kautta.
- Hyödynnetään yhteistyötä muiden viittomakieltä käyttävien koulujen, paikallisten kuurojenyhdistysten sekä Valkean Talon kanssa.

- Tutustutaan muihin viittomakieliin.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T10 Tarjota mahdollisuuksia harjoitella viittomakielen tulkin käyttöä.

- Eri tilanteissa käytetään viittomakielen tulkkia.

T10: L3, L6, L7

- Harjoitellaan viittomakielen tulkin tilaamista sekä käyttöä, esimerkiksi erilaiset tapahtumat, vierailut.

T11 Rohkaista oppilasta kehittämään käsitteiden ymmärtämistään eri oppiaineissa.

- Rikastutetaan viittomavarantoa.

T11: L1
- Käytetään erilaisia tekstejä sekä muiden oppiaineiden sisältöjä ja tutkitaan niiden sisältöä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä