9. luokka

35.13. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista.

Venäjä / Ranska / Saksa

Korostetaan eri kieliä puhuvien ihmisten samanarvoisuutta keskenään sekä jokaisen kielen itseisarvoa ja olemassaolon oikeutta.

Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan äidinkieleen.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Venäjä

Tutustutaan venäjän eri alueisiin.

Ranska

Tutustutaan ranskaa puhuvaan maailmaan.

Saksa

Jatketaan tutustumista Saksaa puhuvaan maailmaan.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa.

Venäjä

Käydään läpi venäjän kielen verbioppi: aspektit, liikeverbit.

Ranska

Opiskellaan modus- subjunktiivi, puhujan näkökulma omana verbimuotona

Saksa

Läpikäytäviä asioita ovat: aikamuodot, sijamuodot apuverbit, artikkelit ja sanajärjestys

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Venäjä / Ranska / Saksa

Harjoitellaan suullista ja kirjallista tuottamista, sanaston hallintaa sekä itsenäistä tiedonhankintaa.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

Venäjä / Ranska / Saksa

Kannustetaan jatkamaan kielen opiskelua myös jatko-opinnoissa ja ohjataan näkemään kielen harrastaminen elinikäisenä toimintana.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Venäjä / Ranska / Saksa

Tuntitoiminta on monipuolista kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

Venäjä / Ranska / Saksa

Rohkaistaan oppilaita matkustamaan ja käyttämään kielitaitoa autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Venäjä / Ranska / Saksa

Tekstien aihepiirit valitaan oppilasta lähellä olevista asiosta: esim. tulevaisuus, jatko-opinnot.

Tutustutaan kohdekielen maiden kulttuuriin: musiikki, kuvataide, kirjallisuus ja gastronomia.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Venäjä / Ranska / Saksa

Puheen- ja tekstintuottamisen harjoittelu kohdekielellä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä