37.14. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET SISÄLLÖT KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET
T8
Ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun.
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:
Harjoitellaan loogista ajattelua. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin.
S4 Funktiot:
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys:
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä
 • yhdenmuotoisuus
 • mittakaava
 • pythagoraan lause
 • trigonometriset funktiot
 • polynomit
 • arvo
 • peruslasku-toimitukset
 • yhtälöiden kertaus
 • yhtälöparit
 • graafinen ratkaisu
 • sijoituskeino
 • yhteenlasku-keino
 • avaruusgeometria, pinta-alat ja tilavuudet
 • yksikön muunnokset
 • särmiöt
 • lieriöt
 • kartiot
 • pallo
 • erilaiset diagrammit
 • tilastojen tunnusluvut
 • todennäköisyys-laskentaa
 • matematiikan kurssien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen
 • harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä
T9
Opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa.
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S4 Funktiot:
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
S5 Geometria:
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Harjoitellaan geometrista konstruointia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys:
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.
T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa.
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:
Harjoitellaan loogista ajattelua. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
T16
Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.
S5 Geometria:
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia.
T17
Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia.
S5 Geometria:
Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
T18
Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.
S5 Geometria:
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
T19
Ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys:
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.
T20
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä