7. luokka

52.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Käytännön toimintataidot

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia käden taitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa


Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri:

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.

Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri Kouvolassa:

 • perusruoanvalmistus- ja leivontataidot
 • ruokailutilanteet
 • ravitsemussuositukset
 • elintarviketuntemus
 • ruoka- ja tapakulttuuri
 • kalenterivuoden juhlat
 • esimerkiksi ravitsemus:
 • ympäristöoppi(1-2,3-6)
 • biologia (7-9)
 • terveystieto (7-9)
 • kemia (7-9)
 • yhdessä oppiminen: kuuntelu, keskustelu, argumentointi
 • työtehtävien jakaminen
 • oman käytöksen ja vastuun merkitys
 • hyvät tavat
 • vastuunottaminen
 • tiedonhankinta ja sen arviointi
 • toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien tulkinta ja arviointi
 • kestävä elämäntapaAsuminen ja yhdessä eläminen Kouvolassa

 • kodin puhtaanapito
 • keittiöhygienia ja turvallisuus
 • tekstiilien ja materiaalien hoito
 • yhdessä oppiminen: kuuntelu, keskustelu, argumentointi
 • työtehtävien jakaminen
 • oman käytöksen ja vastuun merkitys
 • hyvät tavat
 • vastuunottaminen
 • esimerkiksi yhdessä eläminen:
 • terveystieto (7-9)
 • yhteiskuntaoppi(5-6)
 • liikunta (7-9)
 • ympäristöoppi (1-2,3-6)
 • kielet (7-9)
 • oppilaanohjaus (7-9)
 • suomen kieli ja muut kielet
 • · tiedonhankinta ja sen arviointi
 • toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien tulkinta ja arviointi
 • kestävä elämäntapa


Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa Kouvolassa

 • kodin jätteiden lajittelu
 • vastuullinen kuluttajuus
 • media ja teknologia arjen työvälineenä
 • perustarvikkeiden hinnat
 • yhdessä oppiminen: kuuntelu, keskustelu, argumentointi
 • työtehtävien jakaminen
 • oman käytöksen ja vastuun merkitys
 • hyvät tavat
 • vastuunottaminen
 • tiedonhankinta ja sen arviointi
 • toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien tulkinta ja arviointi
 • kestävä elämäntapa
 • esim. kestävä kuluttaminen:
 • ympäristöoppi (1-2, 3-6)
 • yhteiskuntaoppi (7-9)
 • elämänkatsomustieto (3-6, 7-9)
 • uskonnot (7-9)
 • maantieto (7-9)
 • biologia (7-9)
 • käsityö (7-9)
 • kemia (7-9)
 • fysiikka (7-9)
 • terveystieto (7-9)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä