4. luokka

34.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytämien tai mielipiteen ilmaiseminen.

Oppilas harjoittelee kertomaan itsensä lisäksi myös muista ihmisistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiirin, näkökulmana minä ja me. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Tutustutaan imperfektiin huomioimalla kirjoitusasun muuttuminen aikamuodon vaihtumisen myötä. Ohjataan oppilasta huomaamaan imperfektimuotoja esim. teksteistä ja sanastoista.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 kiinnitetään huomiota keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rakenteiden harjoittelemisessa kiinnitetään erityishuomiota yksikön kolmanteen persoonaan.

Harjoitellaan yleis- ja kestopreesensin tunnistamista, erottamista ja muodostamista.

Oppilas osaa taivuttaa olla- ja omistaa-verbin kaikissa persoonamuodoissa myönteisissä, kielteisissä ja kysyvissä lauseissa.

Ohjataan oppilasta huomaamaan englannin prepositiot ja niitä vastaavat suomen kielen sanapäätteet.

Harjoitellaan lyhyiden adjektiivien vertailua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä