4. luokka

29.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

T1: L1, L2, L4, L5

Harjoitellaan mielipiteiden esittämistä ottaen toiset huomioon.

Puhetekniikan harjoittelu. Pidetään erilaisia esityksiä ja tehdään esim. omia animaatioita

Palaute ryhmissä / yksilötasolla

Arvio myös sähköisellä alustalla mahdollisuuksien mukaan

Tekstien tulkitseminen

T7 Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.

S2 Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

T7: L1, L2, L5, L6

Yhdistetään tiedonhaku muihin oppiaineisiin noudattaen hyvän ja tieteellisen toimintamallin perusteita.

Esim. lähteet näkyviin, oikeinkirjoitus ja jäsentely.

T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

S2 Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

S2 Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

T6: L1,L2,L4,L5,L7

Sanaluokat

· jaetaan muodon perusteella: nominit, verbit, adpositiot, adverbit ja partikkelit

· jaetaan merkityksen perusteella: substantiivit, adjektiivit, numeraalit ja pronominit (Ks. tarkemmin tukimateriaali)

Kielikuviin ja kielen monimuotoisuuteen tutustuminen. Mukaan erilaiset sarjakuvat ja kielen avulla hauskuutus esim. monitulkinnallisuus.

Kielen avulla arvostaminen, esim. oman kirja-, peli- tai elokuva-arvostelun tekeminen.

Tekstien tuottaminen

T10 Kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä.

S3 Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

S3 Tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

S3 Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.

S3 Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.

S3 Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

T10: L1, L4, L5

Tutustutaan mielipidekirjoituksen rakenteeseen.

Erityylisten arvosteluiden lukeminen, tulkinta ja tuottaminen.

· tekstien perusrakenteen harjoittelu eri medioita hyödyntäen

· esim. uutinen, mielipidekirjoitus, arvostelu

Opetellaan aikamuotoja eri keinoin ja sisällytetään ne opittuun oikeinkirjoituksen malliin.

Tekstejä tutkimalla etsitään ja harjoitellaan eri tekstilajeille tyypillisiä piirteitä.

Esimerkiksi

· aikamuotoihin,

· sanastoon

· lausetyyppeihin, modaalisuuteen

Tarkasteltavat kohteet valitaan esimerkkitekstien perusteella.

Tuotetaan yllä olevia piirteitä kirjoittaen käsin ja koneella.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T14 Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

S4 Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

S4 Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

S4 Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

T14: L2, L4, L5

Tutustutaan paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Tuotetaan itse kulttuuria monimediaisessa ympäristöss

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä