Historia

Historian opetus vuosiluokilla 7-8

Vuosiluokka 7

Historiaa opiskeltaessa tutustutaan esimerkiksi oppikirjan tarjoamaan lähdemateriaaliin, ja harjoitellaan niiden avulla lähteiden tutkimista ja erilaisista lähteistä saatujen tietojen vertailua. Tunneilla tehdään tiedonhakutehtäviä ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Opetuksessa käytetään niin yksilö- kuin ryhmäkeskeisiä menetelmiä. Historian opiskelussa hyödynnetään opettajajohtoisen työskentelyn lisäksi oppilaita innostavia ja aktivoivia elämyksellisiä, tutkivia ja vuorovaikutuksellisia työtapoja, esimerkiksi draamaa, eläytymisharjoituksia, kerrontaa ja pelejä. Tunneilla tutustutaan myös aiheita käsitteleviin uutisiin, ohjelmiin ja elokuviin. Opiskeluun sisältyy myös kuvien ja karttojen sekä tilastojen analysointia. Tunneilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin historiallisiin kohteisiin ja siten oman lähiympäristön historiaan. Opiskelussa käytetään oppimista tukevia sovelluksia ja sähköisiä oppimisympäristöjä. Historian opetuksessa hyödynnetään myös yhteistyötä kirjaston, museoiden ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa, esim. vierailujen ja luentojen muodossa.

Vuosiluokka 8

Työtavat ovat samat kuin vuosiluokalla 7, esimerkiksi tiedonhakutehtäviä, lähteiden tutkimista, kirjallisia tehtäviä ja historiallisiin tapahtumiin eläytymistä esimerkiksi draaman ja pelien avulla. Opiskelu tapahtuu opettajajohtoisesti, mutta myös tutkimuksellisia, oppilasta aktivoivia työtapoja hyödyntäen. Vuosiluokalla 8 oppilasta ohjataan yhä itsenäisempään työskentelyyn. Opetusmenetelmiä valittaessa huomioidaan toiminnallisuus, jolloin oppilaan osuus oppimisen subjektina, aktiivisena tiedon hakijana ja esittäjänä, korostuu. Oppilaat harjoittelevat itsenäisemmin esimerkiksi lähteiden kriittistä analysointia ja omien tulkintojen tekemistä. Opiskelussa huomioidaan myös historian käsittely mediassa. Tunneilla perehdytään esimerkiksi ajankohtaisiin, historiaan linkittyviin uutisiin ja käsitellään siten historiallisten tapahtumien vaikutusta nykyhetkeen. Opiskelu tapahtuu fyysisen kouluympäristön lisäksi sovelluksia ja sähköisiä verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen.