Oppilaiden arviointi

Oppilaiden arviointikriteerit

Tehtaanmäen koulun oppilaiden arviointikriteerit:

Yleistä:
- oppilas saa syyslukukauden jälkeen välitodistuksen
- oppilas saa kevätlukukauden jälkeen lukuvuositodistuksen
- lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentely arvioidaan todistuksen mukana tulevalla erillisellä liitteellä
- arviointiin vaikuttavat oppilaan koetulokset (tai muut tuotokset esim. käsitöissä ja kuvataiteessa), tuntityöskentely, kotitehtävien tekeminen, opiskelumotivaatio, asennoituminen opiskeluun ja edistyminen oppiaineen opiskelussa

Oppilaiden väliarvionti

Kaikilla luokka-asteille arvioidaan käyttäytyminen erillisenä liitteenä. Liitteessä arvioidaan seuraavat kolme käyttäytymisen osa-aluetta:

1) Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

2) Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

3) Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat

Jokainen osa-alue arvioidaan arviointiasteikolla 1-9. Asteikolla 1-3 merkitsee, että tarvitset harjoitusta, 4-6, että osaat perusasiat ja 7-9, että osaat erinomaisesti. Todistuksessa on erillinen arviointipalkki, johon arviointi merkitään.

Kaikilla luokka-asteilla taide- ja taitoaineista (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta) tulee välitodistukseen osallistunut-merkintä (O). Näitä oppiaineita ei arvioida numeroilla ollenkaan.

4.-6.lk:n valinnaiset kurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty (H/E).

1.-2.lk:lla arvioidaan äidinkielen taidot (lukeminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, tekstin tuottaminen, tekstien tulkitseminen ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen) ja matematiikan taidot (laskutaidot ja niiden soveltaminen) arviointipalkilla 1-9. Kaikista oppiaineista tulee lisäksi osallistunut-merkintä (O) todistukseen. 1.-2.lk:n oppilaat eivät saa numeroarviointia.

3.-4.lk:lla arvioidaan äidinkielen taidot (tekstin tuottaminen, tekstien tulkitseminen ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen), englannin kielen taidot (kuullun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen ja vuorovaikutustaidot) ja matematiikan taidot (laskutaidot ja niiden soveltaminen) arviointipalkilla 1-9. Kaikista oppiaineista tulee lisäksi osallistunut-merkintä (O) todistukseen. 3.-4.lk:n oppilaat eivät saa numeroarviointia. 4.lk:lla lisäksi yhteiskuntaopista ja A2-kielestä tulee osallistunut-merkintä (O) todistukseen.

5.lk:n oppilaat saavat numeroarvioinnin (4-10) käyttäytymisestä, äidinkielestä, englannin kielestä, A2-kielestä, matematiikasta, ympäristöopista ja uskonnosta. Historiasta annetaan osallistunut-merkintä (O).

6.lk:n oppilaat saavat numeroarvioinnin (4-10) käyttäytymisestä, äidinkielestä, englannin kielestä, A2-kielestä, matematiikasta, ympäristöopista, uskonnosta ja historiasta. Ruotsin kielestä annetaan osallistunut-merkintä (O).