Oppilaiden arviointi

Oppilaiden arviointikriteerit

Tehtaanmäen koulun oppilaiden arviointikriteerit:

Yleistä:
- oppilas saa syyslukukauden jälkeen välitodistuksen
- oppilas saa kevätlukukauden jälkeen lukuvuositodistuksen
- lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentely arvioidaan todistuksen mukana tulevalla erillisellä liitteellä
- arviointiin vaikuttavat oppilaan koetulokset (tai muut tuotokset esim. käsitöissä ja kuvataiteessa), tuntityöskentely, kotitehtävien tekeminen, opiskelumotivaatio, asennoituminen opiskeluun ja edistyminen oppiaineen opiskelussa

Lukuvuosiarviointi:

Kaikilla luokka-asteille (1.-6.lk.) arvioidaan oppilaan käyttäytyminen erillisenä liitteenä.

Liitteessä arvioidaan seuraavat kolme käyttäytymisen osa-aluetta:

1) Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

2) Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

3) Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat

Jokainen osa-alue arvioidaan arviointiasteikolla 1-9. Asteikolla 1-3 merkitsee: tarvitset harjoitusta, 4-6: osaat perusasiat ja 7-9: osaat erinomaisesti. Arviointiskaalaa on ikään kuin laajennettu aiemmasta "rasti ruutuun"-arvioinnista ja todistuksessa näkyy nyt erillinen arviointipalkki, johon arviointi merkitään. Arviointipalkki mahdollistaa laajemman skaalansa ansiosta yksilöllisemmän ja tarkemman oppilasarvioinnin.

Kaikilla luokka-asteilla taide- ja taitoaineista (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta) tulee lukuvuositodistukseen arviointi Hyväksytty/Hylätty-merkinnällä (H/E). Näitä oppiaineita ei arvioida numeroilla.

4.-6.lk:n oppilaan valitsema valinnainen kurssi arvioidaan Hyväksytty/Hylätty-merkinnällä (H/E).

1.lk:lla arvioidaan äidinkielen taidot (lukeminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen), 2.lk:lla arvioidaan äidinkielen taidot (lukeminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin tuottaminen). 1.-2.lk:lla arvioidaan matematiikan taidot (laskutaidot ja niiden soveltaminen) arviointipalkilla 1-9. Kaikista oppiaineista tulee lisäksi Hyväksytty/Hylätty-merkintä (H/E) todistukseen. 1.-2.lk:n oppilaat eivät saa numeroarviointia. Lisäksi 1.lk:lla arvioidaan englannin kieli Hyväksytty/Hylätty-merkinnällä (H/E).

3.-4.lk:lla arvioidaan äidinkielen taidot (tekstin tuottaminen, tekstien tulkitseminen ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen), englannin kielen taidot (kuullun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen ja vuorovaikutustaidot) ja matematiikan taidot (laskutaidot ja niiden soveltaminen) arviointipalkilla 1-9. Kaikista oppiaineista tulee lisäksi Hyväksytty/Hylätty-merkintä (H/E) todistukseen. 3.-4.lk:n oppilaat eivät saa numeroarviointia. 4.lk:lla lisäksi yhteiskuntaopista ja A2-kielestä tulee Hyväksytty/Hylätty-merkintä (H/E) todistukseen.

5.lk:n oppilaat saavat numeroarvioinnin (4-10) käyttäytymisestä, äidinkielestä, englannin kielestä, A2-kielestä, matematiikasta, ympäristöopista, yhteiskuntaopista ja uskonnosta. Historiasta annetaan myös numero ensimmäistä kertaa todistukseen.

6.lk:n oppilaat saavat numeroarvioinnin (4-10) käyttäytymisestä, äidinkielestä, englannin kielestä, A2-kielestä, matematiikasta, ympäristöopista, uskonnosta ja historiasta. Ruotsin kielestä annetaan myös ensimmäistä kertaa numero todistukseen.