6.3.3 Arviointi nivelkohdissa

6.3.3. Arviointi nivelkohdissa

Koulupolun alussa, 1. luokan syyslukukauden aikana käydään opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen arviointikeskustelu, jonka pohjana voidaan käyttää esiopetuksesta saatua tietoa oppilaan aikaisemmasta oppimisesta.

Alakoulun nivelvaiheissa oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta. Tämä toteutetaan luokanopettajan, oppilaan ja huoltajan välisessä arviointikeskustelussa.

Toisen vuosiluokan lopulla arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Tavoitteena on tuoda esille arviointikeskustelussa oppilaan vahvuuksia oppijana sekä vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota.

Kuudennen vuosiluokan arviointikeskustelussa kiinnitetään erityistä huomiota työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Arviointikeskusteluun liitetään oppilaan itsearviointi. Oppilaan ja huoltajan tulee saada monipuoliseen tietoon perustuva käsitys oppilaan oppimisen edistymisestä. Arviointikeskustelun materiaali hyödynnetään yläkoulun siirtopalaverissa.

Kahdeksannen luokan arviointikeskustelut aloitetaan syyslukukaudella luokanvalvojan toimesta ja ne käydään talvilomaan mennessä. Samalla voidaan kartoittaa mahdolliset tuen tarpeet. Keskustelu valmistaa oppilasta ja huoltajaa päättöarviointiin.