6.3. Opintojen aikainen arviointi koulussa

6.3. Opintojen aikainen arviointi koulussa

Oppilaan arviointi on monipuolista, jatkuvaa sekä tapahtuu oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Formatiivinen arviointi on opetuksen aikana annettavaa jatkuvaa, kannustavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Sen tarkoituksena on oppilaan motivointi ja ohjaus. Formatiivisen arvioinnin keinoja ovat esimerkiksi tuntiosaaminen, oppimispäiväkirjat, arviointikeskustelut ja vertaisarviointi.

Formatiivinen arviointi luo pohjan summatiiviselle arvioinnille (lukukausittainen arviointi / lukuvuosittainen arviointi / päättöarviointi).

Formatiivinen arviointi auttaa opettajaa arvioimaan omaa opetustaan ja tehostamaan ja muuttamaan sitä oppilaan oppimista edistävään suuntaan sekä ohjaa oppilaan oppimista

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden arvioinnin perusteita on kuvattu luvussa 7.