6.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri perusopetuksessa

6.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri perusopetuksessa

Oppilaan arviointi koulussa on kannustavaa ja se tukee perusopetuksen oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Palautteen avulla oppilaalla tulee olla mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan sekä kehittää itseään. Koulussa oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Opettajan antamalla palautteella on suuri merkitys oppilaan käsitykseen itsestään oppijana ja ihmisenä. Ohjaava palaute on keskeinen pedagoginen keino. Huoltajalle tulee antaa riittävästi tietoa arvioinnin tavoitteista, muodoista sekä perusteista. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu heidän persoonaansa.