6.2.3. Oppilaan itsearviointi

6.2.3. Oppilaan itsearviointi

Itsearviointi edistää oppilaiden osallisuutta. Se on keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintaa ja sen avulla oppilaan edistyminen hänen oppimisessaan tehdään näkyväksi ja kuulluksi.

Oppilas oppii tunnistamaan ja tietämään oppimisprosessinsa tavoitteet, omat vahvuutensa tai tuen tarpeensa. Samalla hän tunnistaa omat mielenkiinnon kohteensa ja osallistumismahdollisuutensa. Oppilas arvioi kokonaisvaltaisesti; ”mitä olen oppinut, miten olen oppinut, missä onnistuin ja missä olisin tarvinnut apua ja voisinko hyödyntää oppimaani tai tapaani oppia tulevaisuudessa?”. Parhaimmillaan itsearviointi tukee oppilaan käsitystä itsestään oppijana koko oppimisprosessin aikana aina suunnitteluvaiheesta työskentelyyn ja oppimistulokseen. Hän tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja oppii hyödyntämään niitä tai hakemaan uusia väyliä oppimiseensa.

Opettajan vastuulla on ohjata oppilasta arvioimaan omaa oppimisprosessiaan tämän iän ja edellytysten mukaisesti. Edellytyksiä itsearviointiin ja siinä tarvittavia taitoja kehitetään vähitellen ja johdonmukaisesti. Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että itsearviointi on luonteva osa oppilaan kouluarkea niin, että se tukee kokonaisvaltaista oppimista, kehittymistä ja kasvamista. Oppilaan itsearviointi antaa tietoa opettajalle oman työnsä kehittämiseen. Opettajalla on itsearvioinnin avulla mahdollisuus saada tärkeää tietoa oppilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja esimerkiksi kouluviihtyvyydestä.

Itsearvioinnin menetelmät ovat monipuolisia ja vaihtelevat sisällöllisesti sekä laajuudeltaan. Ne valitaan tarkoituksenmukaisesti oppilaan ikätason, opiskeltavan asian tai oppimisprosessin mukaan. Esimerkkejä itsearvioinnin muodoista ovat erilaiset portfoliot, seinälehdet, tutkimusraportit, ajatuskartat, sarjakuvat omasta työskentelystä, arviointivihkot tai -kansiot ja erilaiset lomakkeet esimerkiksi oppilaan työskentelytaidoista.

Itsearviointiin liittyy luontevasti vertaisarviointi ja ryhmäarviointi, joissa oppilaat oppivat antamaan rakentavaa palautetta toisilleen, omalle ryhmälleen tai opettajalleen. Yhdessä ja yleisesti voidaan pohtia myös kehittämiskohteita esimerkiksi jatkotyöskentelyä varten.

Itsearviointi on osa koulun toimintakulttuuria. Koulut kuvaavat opetussuunnitelmassaan koulun itsearvioinnin muodot.