5.2.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

5.2.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Päiväkodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana huoltajien kanssa on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteinen arvokeskustelu huoltajien kanssa antaa pohjan vankalle yhteistyölle. Viestinnän ja tiedonsiirron riittävyydellä ja avoimuudella sekä rakentavan palautteen antamisella kehitetään vuorovaikutusta lapsen ja nuoren elämässä olevien aikuisten kesken. Positiivinen palaute kannustaa oppilasta uusien asioiden oppimisessa.

Yhteistyötä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuu sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yksilötasolla huoltajien tulee saada riittävä tieto lapsensa kasvusta ja oppimisesta.

Esiopetuksessa keskeisintä ovat päivittäiset kohtaamiset ja kohtaamiset huoltajan kanssa. Kouluilla ja päiväkodeilla järjestetään monipuolisia ja toiminnallisia vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia.

Päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuri lähtee avoimuudesta, huoltajia rohkaistaan yhteistyöhön. Vanhempainryhmien toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja huoltajia rohkaistaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Huoltajan on mahdollista osallistua lapsen esiopetus- tai koulupäivään.

Jokainen päiväkoti ja koulu määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan kasvatusyhteistyön muodot. Lisäksi yhteistyön malleja on mahdollista tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa.

5.2.2.jpg