7. Kehittämiskohteet vuosina 2016-2020

7. Kehittämiskohteet 2016 – 2020

Tukipalvelut
-Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Kouvolan kaupungin perusopetuksessa toimii oppi-
misteknologiakeskus, jonka tehtävänä on tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Pedagogisten ICT-ohjaajien toimenkuva sisältyy oppimisteknologiakeskuksen palveluihin.

Opetushenkilöstön osaaminen
-Rehtoreiden osaamista ja sitoutumista toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa ja tvt-taidoissa lisätään tarvittavilla täydennyskoulutuksilla.

-Opetusteknologiakeskus tarjoaa suunnitelmallista täydennyskoulutusta perusopetuksen tasolla,
koulukohtaisesti jamahdollistaa myös henkilökohtaisen tuen saatavuuden opetushenkilöstölle.

-Lisätään pedagogisen tuen saatavuutta kouluilla.

Teknologinen toimintaympäristö
Ohjelmistot
 • Microsoft Office for Education (O365)-ohjelmiston käyttöönotto kaikilla perusopetuksen oppilailla.
 • Ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa yhdellä kirjautumisella pääsyn kaikkiin käytössä oleviin sähköisiin sisältöihin.
 • Sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen.
 • Oppikirjattomien pilottiluokkien perustaminen. Pilottiluokkien oppilailla ja opettajalla käytössä mobiililaitteita ja sähköiset oppimateriaalit.
 • Sähköisen oppimisympäristön (Peda.net) käytön vahvistaminen ja laajentaminen, myös
  ns. ePortfolio. Kaupungin yhtenäinen oppimisympäristö mahdollistaa myös koulujen väli-
  sen yhteistyön.
 • Keskitetyn mobiililaitteiden hallinnointipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen.
 • Sharepoint-palvelun käyttöönotto.
Laitteet

 • Siirtyminen vaiheittain pöytätietokoneista kannettaviin tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin.
 • Laitekannanmäärän lisääminen ja koulujen välinen yhdenvertaisuus laitemäärissä.
Verkot
 • Kaikilla kouluilla on hyvin toimiva langaton verkko käytettävissä niin, että opetushenki-
  löstö ja oppilaat pääsevät helposti ja vaivattomasti verkkoon, myös omilla laitteillaan.