9. luokka

36.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

venäjä/ranska/saksa

Rohkaistaan oppilasta edelleen käyttämään kieltä omaehtoisessa viestinnässä niin koulussa kuin vapaa-ajalla.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.

venäjä/ranska/saksa

Käytetään hyväksi TVT:tä eri viestintätilanteita harjoitellessa ja ollaan yhteydessä kohdekieltä puhuviin ihmisiin, esimerkiksi ystävyyskouluihin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan, ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

venäjä/ranska/saksa

Syvennetään 8. luokalla harjoiteltuja opiskelutapoja ja lisätään tietoisuutta ääntämisestä ja oikeinkirjoituksesta eri harjoitusten avulla.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemusta

S3 Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä.

venäjä/ranska/saksa

Vertaillaan erilaisia tosielämän tilanteita ja pohditaan kielenkäyttöä niissä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema.

venäjä/ranska/saksa

Siirrytään vähitellen vaativampiin teksteihin ja sanastoihin, joiden avulla oppilaan on mahdollista monipuolistaa omaa ilmaisuaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma.

venäjä/ranska/saksa

Kannustetaan oppilasta huolelliseen kielenkäyttöön, mikä vaatii kehittyäkseen keskittymistä ja paneutumista tehtävän tekemiseen.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä