36.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

S1 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöitä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Venäjä / Ranska / Saksa Tutustutaan siihen, mikä merkitys opiskeltavalla kielellä on omaan lähialueeseemme ja miten sitä lähiympäristössämme voi käyttää.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Venäjä

Opetellaan venäjän aakkoset sekä harjoitellaan

nimien, kylttien ja tekstien lukemista.

Ranska / Saksa

Pohditaan, miten saa painettua mieleen sanoja, sanontoja ja rakenteita.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa

Venäjä / Ranska / Saksa

Hyödynnetään mahdollisimman paljon suullisia harjoituksia ja parityöskentelyä.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan, ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Venäjä

Opitaan tunnistamaan aakkoset ja tulkitsemaan venäläisin aakkosin kirjoitettua tekstiä. Kiinnitetään huomiota sanapainon vaihteluun.

Harjoitellaan kirjoittamista kaunokirjaimin.

Ranska

Kiinnitetään erityistä huomiota ääntämisen harjoitteluun (kirjoitetun kielen ja ääntämisen erilaisuus).

Saksa

Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemista, puhumista, lukemista, ääntämistä ja kirjoittamista. Kiinnitetään huomiota erilaisiin kirjaimiin, kuten ü ja β.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemusta

S3 Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä.

Venäjä / Ranska / Saksa

Kiinnitetään huomiota eroihin suomen ja venäjän/ranskan/saksan kielen välillä ja käydään läpi sinuttelu ja teitittely.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema.

Venäjä

Opitaan kertomaan venäjäksi itsestä, perheestä, koulusta ja harrastuksista.

Valitaan tekstejä, joissa on em. aihepiirit.

Ranska

Opitaan kertomaan ranskaksi itsestä ja lähiympäristöstä.

Tutkitaan, missä kaikkialla ranskaa puhutaan.

Saksa

Opitaan kertomaan saksaksi itsestä ja lähiympäristöstä. Tutkitaan, missä kaikkialla saksaa puhutaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma.

Venäjä

Tuotetaan venäjänkielistä puhetta ja tekstiä kaunokirjoituksella aiheena minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset.

Ranska

Harjoitellaan kertomaan omasta itsestä suullisesti ja kirjallisesti aiheina minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset.

Saksa

Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omasta itsestä, perheestä, koulusta ja harrastuksista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä