Kotitalous vuosiluokilla 7-9

Kotitalouden opetus vuosiluokilla 7-9

52.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7

Kotitalouden tavallisin oppimisympäristö on kotitalousluokka, jossa keskeistä on turvallinen toiminta runsaasti virikkeitä sisältävässä ympäristössä. Kotitalousluokassa on oltava riittävästi tilaa, ajan- ja tarkoituksen mukaiset ja turvalliset kalusteet, työvälineet ja teknologia sekä mahdollisuus ylläpitää selkeää järjestystä. Kotitalousluokan erityispiirteisiin lukeutuvat muun muassa kuiva-ainevarasto, kylmälaitteet, lukuisia sähkölaitteet ja runsaasti erilaisia vaarallisia työvälineitä. Koulun ohella oppilaan koti ja lähiympäristö toimivat keskeisinä oppimisympäristöinä, mukaan lukien media ja teknologiset laitteet.

Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja vertaisoppiminen ovat luontevia työtapoja. Oppilas käyttää omien vahvuuksien mukaisia työtapoja ja voi oppia johtamistaitoja. Kotitaloudessa oppiminen on prosessi, jolla on selkeä alku ja loppu yhdellä opetuskerralla.

52.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7

Ohjaus: Kotitaloudessa keskeistä ovat oman toiminnan ohjauksen asteittainen lisääntyminen ja motivaatio. Ohjauksessa pyritään etenemään yksinkertaisesta ja selkeästä kohti laaja-alaisempaa jäsenneltyä osaamista. Joustavat opetusjärjestelyt mahdollistavat toimimisen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Eriyttäminen ja tuki: Jokainen tehtävä työ on oppilaskohtainen ja se voidaan eriyttää oppilaan osaamistason mukaiseksi oppilaan ominaisuudet huomioiden. Oppilaan erilaiset tavat oppia huomioidaan esimerkiksi käyttämällä eri aisteja. Ryhmässä oppilas saa vertaistukea. Kotitaloudessa kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää.

Kotitaloudessa eriyttämistä ja tukea vaativat erityisesti oppilaat, joilla on matemaattisia, kielellisiä, hahmottamiseen ja oman toiminnan ohjaamiseen liittyviä haasteita sekä käytöshäiriöitä. Erityisruokavaliot edellyttävät vaativuuden mukaan erillisiä opetustiloja, välineitä, varastotiloja sekä raaka-aineita.

52.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista ja jatkuvaa, opiskelua ohjaavaa, kannustavaa, oppimista ja kasvua tukevaa, itseluottamusta vahvistavaa sekä oppimaan oppimisen taitoja kehittävää. Uutena oppiaineena kotitalouden arvioimisen hahmottaminen on oppilaalle hankalaa, koska arvioitavia piirteitä on paljon. Sekä suullisessa että kirjallisessa arvioinnissa mukana ovat oppilas, opettaja, huoltaja ja luokkatoverit. Oppilas saa konkreettista palautetta osaamisestaan usein välittömästi ja epäonnistumisestakin saa kannustavaa arviointia. Eri sisältöalueiden tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden suhteen voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Käytetyimpiä arviointimenetelminä ovat opetuskeskustelu, havainnointi, oppimispäiväkirja, jatkuva palaute, ohjatut kotitehtävät, arviointikeskustelu, vertaisarviointi, itsearviointi sekä kirjallinen-, suullinen-, sanallinen- ja numeroarviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä