Biologia vuosiluokilla 7-9

Biologian opetus vuosiluokilla 7-9

39.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Työskentely tapahtuu erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä, sekä koulussa, että koulun ulkopuolella. Käytetään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä havainnoimiseen maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä. Hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä. Työtavoissa korostuvat elämyksellisyys, kokeellisuus ja toiminnallisuus.

39.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Ohjataan oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Huomioidaan oppilaiden turvallisuus maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä. Eriyttäminen tapahtuu esimerkiksi yhteisissä tutkimustehtävissä.

39.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamineen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoja käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella.