Oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki

Tuen rakenne peruskoulussa noudattaa kolmiportaista järjestelmää.

Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa yleistä tukea. Yleinen tuki on tilapäistä ja sitä annetaan, kun oppilas on tilapäisesti tuen tarpeessa tai tarvitsee muutoin tukea oppimisessaan tai opiskelussaan. Tuki voi tarkoittaa esim. tukiopetusta, eriyttämistä tai osa-aikaista erityisopetusta. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajaan, jos katsovat esim. tukiopetuksen olevan tarpeellista.

Mikäli yleinen tuki ei riitä, voidaan oppilas siirtää opettajan ja oppilashuoltoryhmän toimesta siirtää tehostettuun tukeen. Tällöin oppilaalle luodaan oppimissuunnitelma. Tehostetussa tuessa ei oppimääriä voi yksilöllistää, mutta oppiaineksessa voi keskittyä ydinsisältöihin. Arviointi toteutetaan yleisen oppimäärän mukaan. Tukimuotoja voivat olla mm. eriyttäminen, tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, oppilashuollon palvelut, oppilaanohjaus, oppimisympäristön muokkaus, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäynninohjaajan apu. Oppimissuunnitelma on aina määräaikainen ja se arvioidaan säännöllisesti.

Mikäli oppilasta ei tehostetusta tuesta huolimatta kyetä tukemaan riittävästi, voidaan oppilas siirtää erityisen tuen piiriin erityisen tuen päällikön päätöksellä ja hänelle laaditaan HOJKS. Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.