6.2.5. Työskentely arvioinnin kohteena

6.2.5. Työskentely arvioinnin kohteena

Työskentelytaitoihin sisältyvät taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään sekä taito toimia vastuullisesti. Oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja tuetaan osana oppimista. Näitä taitoja arvioidaan osana oppiaineissa tehtävää arviointia.

Kaipiaisten koulun lisäys

Kaipiaisten koulussa hyvän osaamisen (8) kriteerit käyttäytymisen
arvioinnissa:
Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen
 Oppilas ottaa yleensä huomioon muut kouluyhteisön jäsenet,
kunnioittaa muiden mielipiteitä, on yhteistyökykyinen, on
vastuullinen
Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen
 oppilas ymmärtää sääntöjä ja noudattaa niitä pääsääntöisesti
 oppilas pyrkii työrauhan ylläpitämiseen
 oppilas ottaa vastuuta omasta koulutyöstään
Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat
 oppilas ymmärtää, miten eri tilanteissa käyttäydytään ja toimii
sen mukaisesti
Arvioinnissa huomioidaan:
 tervehtiminen, kiittäminen, luokkatyöskentely
 toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden arvostaminen
 kohtelias ja avulias käyttäytyminen sekä kielenkäyttö
 välitunti- ja ruokailukäyttäytyminen
 juhlatilaisuuksissa toimiminen