5.4.4 Joustava perusopetus kouluissa

5.4.4. Joustava perusopetus kouluissa

Joustavalla perusopetuksella eli JOPO:lla tarkoitetaan toimintamuotoja, joilla ehkäistään koulun keskeyttämistä ja nuorten jäämistä vaille päättötodistusta. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia työmuotoja ja opiskelua työpaikoilla, aidoissa työympäristöissä. Lisäksi kehitetään nuorten tukimuotoja, kuten ongelmien varhaista havaitsemista ja varhaisen puuttumisen keinoja, yksilöllisesti kohdennettuja tuki- ja neuvontapalveluja sekä toiminnallisia ja/tai työpainotteisia opetus- ja työmuotoja.

Toiminnassa tehostetaan niin ikään moniammatillista, eri organisaatioiden yhteistyötä, johon osallistuvat peruskoulut, kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja mahdolliset nuorten työpajat. Myös vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään ja erilaisin työmuodoin pyritään tukemaan vanhempia näiden kasvatustyössä.

Joustavan perusopetuksen tavoitteet

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on

  • tukea oppilaan koulumotivaatiota ja ehkäistä koulutuksesta putoamista oikea- aikaisella ohjauksella.
  • tukea peruskoulun loppuunsaattamista, edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä yksilöllisellä tuella.
  • antaa nuorille kokemuksia työpainotteisista opiskelumuodoista ja perehdyttää myös työelämään.
  • elämänhallintataitojen kehittyminen.

Joustava perusopetus toteutuu Kouvolassa kaupunkitason pienryhmäopetuksena. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain muun opetuksen yhteydessä.

Opiskelussa noudatetaan koulun opetussuunnitelman tavoitteita, mutta opetusjärjestelyt ovat joustavia, yksilöllisiä ja toiminnallisia. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, työpaikkaoppimisena tai muissa oppimisympäristöissä.

JOPO-luokkien oppilaille pyritään lukuvuoden aikana järjestämään intensiivijaksoja (leirit ym.). Osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön lisätään osallistumalla koulun yhteisiin tapahtumiin, juhliin ym.

Joustavaan perusopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tai hänelle aikaisemmin laadittua oppimissuunnitelmaa tarkistetaan. Oppilaalle voidaan tehdä poikkeuksellisesti tarvittaessa myös erityisen tuen päätös, jolloin hänelle laaditaan oppimissuunnitelman sijaan HOJKS.

Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti.

Joustavan perusopetuksen oppimisympäristöt

Joustavan perusopetuksen oppimisympäristöjä ovat oman luokan ja koulun tilojen ohella esim. leirikoulut (intensiivijaksot), luonto, kirjastot, työpaikat, yritykset, museot ja kaupungin eri toimipisteet.

Opintokäyntien avulla monipuolistetaan oppimista. Aidossa ympäristössä perehdytään opetussuunnitelman tavoitteista johdettuihin oppimistehtäviin sekä laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueisiin.

Intensiivijaksojen aikana on mahdollisuus hyödyntää seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa, jota joustavassa perusopetuksessa käytetään ennen kaikkea sosiaalisen kasvatuksen menetelmänä. Intensiivijaksojen tavoitteena on ryhmäyttää oppilaita ja heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia, tarjota mahdollisuuksia keskustella erilaisista elämään liittyvistä asioista sekä antaa nuorelle mahdollisuus arvioida omia vahvuuksiaan ja kokea onnistumisen elämyksiä.

Työpaikkaopiskelu

Työpaikkaopiskelu suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan omista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on perehdyttää oppilas työelämään ja auttaa häntä löytämään itselleen sopiva ammattiala tai koulutusvaihtoehto peruskoulun jälkeen.

Työpaikkaopiskeluun kuuluvat seuraavat vaiheet:

  • työpaikan hankkiminen: oppilas itse tukea antavan työntekijän avustuksella
  • työpaikkaopiskeluun valmentautuminen
  • opiskelu ja ohjaus työpaikalla, reflektointi koulupäivien aikana
  • oppimistehtävät työpaikalla
  • opiskelijan arviointi
  • kokemusten ja opitun reflektointi.

Työpaikkajakso sovitaan kunkin työpaikan kanssa joustavasti. Jakso sisältää sekä työ- että koulupäiviä.

Oppilaan työpäivä on kuuden tunnin mittainen, mutta työajasta voidaan myös erikseen sopia. Oppilas osallistuu työpaikan työtehtäviin ja oppii samalla työelämän pelisääntöjä. Koulu on vakuuttanut oppilaan työpäivien ajaksi. Koska työpaikkaopiskelu on osa joustavaa perusopetusta, siitä ei makseta palkkaa. Työpaikalla oppilaalle määrätään työpaikkaohjaaja.

Työpaikkajaksojen päätteeksi opettaja / tukea antava työtekijä, työpaikkaohjaaja sekä oppilas käyvät yhteisen arviointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen.

Oppilas, joka opiskelee yleisopetuksen luokassa käyttäen hyväkseen joustavan perusopetuksen menetelmiä, voi myös osallistua työpaikkaopiskeluun.

Työpaikkaopiskelu määritellään oppilaan oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa.

Valinnaisaineiden opetus JOPO-luokissa

Joustavan perusopetuksen oppilaiden valinnaisaineiden on mahdollista poiketa koulun muiden oppilaiden opetussuunnitelmassa määritellyistä valinnaisaineista. Valinnaisaineet on mahdollista opiskella joko osin tai kokonaan yleisopetuksen ryhmissä aineopettajien johdolla. JOPO-luokkien oppilaiden valinnaisaineiksi voidaan kirjata myös työpaikkajaksoilla tehtäviä opintokokonaisuuksia tai niiden osia.

Yhteistyö kotien kanssa

Huoltajien kanssa tehdään pitkäkestoista, tehostettua yhteistyötä, jonka avulla kodit pyritään sitouttamaan oppilaan opiskelun ja elämänhallinnan tukemiseen. Yhteistyömuotoja ovat mm. vanhempainillat, huoltajien henkilökohtaiset tapaamiset, perhetapaamiset, yhteiset tapahtumat, puhelin- ja sähköpostiyhteydet. Oppimissuunnitelma tai HOJKS laaditaan yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Yhteistyössä kotien kanssa opettaja ja JOPO-kuraattori toimivat työparina.

Oppilashuollon järjestäminen

JOPO-luokkien oppilashuolto toimii osana koulun yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa. Joustavan perusopetuksen oppilaille tulee antaa tehokas pedagoginen ja oppilashuollollinen tuki ja hänelle on pyrittävä rakentamaan riittävän tehokas turvaverkko.

Oppilaan arviointi ja todistukset

JOPO-luokkien arviointi noudattaa kaupungin ja koulun opetussuunnitelman mukaista oppilasarviointia. Työpaikkajaksoilta saatua palautetta hyödynnetään oppilaan arvioinnissa.

Oppilaalle voidaan tarvittaessa antaa todistukseen liitteitä, joissa kuvataan opintoja tarkemmin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä