6. luokka

33.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

S1 Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaissuhteisiin.

Rakennetaan yhdessä ymmärrystä siitä, mitä eri kieliä maailmassa on ja mihin kielikuntiin suomi ja ruotsi sekä muut oppilaiden osaamat kielet sijoittuvat. Keskustellaan siitä, missä kaikkialla ruotsin kieltä käytetään. Käydään läpi, mitä kieliä Kymenlaaksossa ja Kouvolassa on puhuttu eri aikoina.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

S1 Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Integroidaan oppilaiden muilla oppitunneilla sekä omassa elämässään oppimia tietoja historiasta sekä maantiedosta ruotsin kieleen ja vertaillaan suomen ja ruotsin kielen sanoja pohtien syitä sanojen samankaltaisuuteen ja toisaalta eroavaisuuteen toisiinsa nähden. Perehdytään siihen, miten ja miksi ruotsin kieltä on aikanaan käytetty Kymenlaaksossa ja Kouvolassa ja miten ruotsin kieli näkyy tänä päivänä lähiympäristössämme.

Kieltenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sana merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään hyväksi jo aiemmin opitun kielen parissa harjoiteltuja työtapoja ja viestintätilanteita ja etsitään sieltä yhtymäkohtia ruotsin kieleen.

Perehdytään sanaston harjoitteluun sekä kuinka perinteisiä sekä netissä olevia sanakirjoja käytetään. Varataan aikaa ennen tehtävän aloitusta tavoitteen asettamiseen ja tehtävän suorittamisen jälkeen arviointiin ja erityisesti siihen, mikä onnistui. Ollaan yhteydessä muuhun maailmaan viestintäteknologiaa hyödyntäen ja kommunikoiden ruotsin kielellä.

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

S2 Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Tuodaan esille ja annetaan oppilaille mahdollisuus kertoa, missä he voivat käyttää ruotsin kieltä sekä mistä heille tärkeistä ja kiinnostavista asioista he voivat saada tietoa ruotsin kielellä. Lisäksi tutustutaan tilanteisiin, joissa ruotsin kielestä voi olla heille tulevaisuudessa hyötyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

S3 Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Käytetään tunnilla paljon erilaisia leikkejä ja pelejä. Käydään läpi ruotsin kielen ääntäminen ja miten se poikkeaa kirjoitetusta kielestä.

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Harjoitellaan yhdessä eri roolileikkien avulla epävarmoja tilanteita, kun ei ymmärräkään puhekumppania ja miten niistä selvitään.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmaisuja

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Opetellaan tervehtimään, kiittämään ja muistaen myös kehonkieli eli ilmeet, eleet ja silmiin katsominen toiselle puhuttaessa.

Harjoitellaan keskustelukumppanin etunimen käyttöä puhuteltaessa häntä sekä

kiitos-sanan tärkeyttä vastattaessa myönteisesti, kun tarjotaan jotakin: ja, tack/ nej, tack.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta ja kirjoitetusta tekstistä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.

Aiheet valitaan oppilaiden lähipiiristä ja ne ovat mielekkäitä kokonaisuuksia monipuolisesti eri viestimistä.

Kehittyvät kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta kirjastosta, jne.

Aiheet ovat oppilaiden omasta lähipiiristä otettuja luontevia tilanteita, joissa he voivat käyttää ruotsin kieltä kommunikoidakseen toisten kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä