4. luokka

35.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen.

Venäjä

Kiinnitetään huomiota venäjää äidinkielenään puhuviin Kouvolassa: Kouvolassa asuvat ja venäläiset matkailijat.

Ranska

Tutkitaan, missä päin maailmaa ranskaa puhutaan.

Saksa

Tutkitaan, missä päin maailmaa saksaa puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.

Venäjä

Pohditaan suomen ja venäjän kielen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia; milloin sinutellaan, milloin teititellään.

Ranska

Puhuttelu: teitittely on yleisempää kuin Suomessa.

Saksa

Huomioidaan, että teitittely on hyvin yleistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Venäjä

Tutustuminen venäläisiin aakkosiin sekä suomen kielen lainasanoihin, joiden alkuperä on venäjän kielessä.

Ranska

Sanaton viestintä: keskustellaan, miten eleet ja ilmeet voi ottaa avuksi tukemaan puutteellista kielitaitoa.

Saksa

Tehdään havaintoja lainasanoista englannin ja saksan välillä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Venäjä / Ranska / Saksa

Keskustellaan, miten opitaan painamaan mieleen sanoja ja rakenteita. Käytetään pari- ja ryhmätyöskentelyä, jolloin oppilaat oppivat toisiltaan.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten.

S2 Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Venäjä

Opitaan tunnistamaan aakkoset, kertomaan venäjäksi itsestä ja perheestä.

Hyödynnetään runsaasti parityöskentelyä ja pelejä.

Ranska

Opitaan kertomaan ranskaksi itsestä, perheestä, harrastuksista. Käytetään runsaasti parityöskentelyä ja pelejä.
Saksa

Opitaan kertomaan saksaksi itsestä, perheestä, harrastuksista. Käytetään runsaasti parityöskentelyä ja pelejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Venäjä / Ranska / Saksa

Kuunnellaan, toistetaan mahdollisimman paljon. Kiinnitetään erityistä huomiota oikeaan ääntämiseen. Harjoittelussa käytetään hyväksi erilaisia TVT-sovelluksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Venäjä

Keskitytään aakkosten tunnistamiseen.

Kaunokirjoituksen harjoittelun aloittaminen.

Ranska / Saksa

Luetaan tekstiä monin eri tavoin. Pyritään soveltamaan opittuja rakenteita itsestä kertomiseen suullisesti ja kirjallisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä