9. luokka

43.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan,omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Itsetuntemus, minäkuva, identiteetti

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Päivittäiset arjen valinnat

Päihteet, mielihyvä, riippuvuus, huumausaineet

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri:

Kansanterveyden edistäminen ja kansantaudit

Ruoka-allergiat, erityisruokavaliot, syömishäiriöt, painonhallinta

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Ajankohtaiset ilmiöt ja tiedon luotettavuuden arviointi

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Sosiaalinen kestävä kehitys

Terveys maailmassa

Kulttuurin ja yhteisöjen merkitys terveydelle (mm. ruoka -ja alkoholikulttuuri)

Elinympäristön terveysvaikutukset: terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveyspalvelujen käyttö

Mielen hyvinvoinnin ja päivittäisten valintojen merkitys työkykyyn, stressi, kriiseistä selviytyminen

Ergonomia

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Perheen ja yhteisöjen merkitys terveyskäsitysten muodostumisessa

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Medianlukutaito

Päihteiden yhteiskunnallinen vaikutus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä