8. luokka

32.13. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T2 Ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoa.

S1

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.

L2

Yläkoulussa toteutetaan ryhmässä omaan kaupunginosaan/kotimaahan liittyvä mediaprojekti. Se voi olla esim. dokumentti, uutinen, mainos, mainoskuva, elokuva, traileri, sanomalehti, dramatisointi, tv-ohjelma, radio-ohjelma, blogi, lehtiteksti, kotisivu, videoblogi...

Tekstien tulkitseminen

T5 Ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

S2

Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä.

· L1, L2, L4

· kantaa ottaviin teksteihin tutustuminen, esim. mielipidekirjoitus

· tekijänoikeudet

· kirjallisuusanalyysi mahdollisuuksien mukaan

Tekstien tuottaminen

T6 Ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.

S3

Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.

· L1, L2, L4

· kantaa ottavan tekstin tekeminen

· oman tekstin kirjoittaminen aineiston pohjalta

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

S4

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen merkityksestä tekstin sävyyn. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

· L4

· Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään.

· kotimainen nykykirjallisuus

· mediatekstit

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 Ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla.

S5

Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapaa käyttää kieltä.

L1, L4, L6

Tutustutaan eri oppiaineiden ilmaisutapoihin ja sanastoihin ja kehitetään sitä kautta tehokkaampia lukustrategioita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä