6. luokka

32.8. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1

Harjoitellaan kertomista ja mielipiteen ilmaisua erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa.

Hyödynnetään draamatyöskentelyä.

Harjoitellaan kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T3: L2

Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua suullisesti keskustelun ja väittelyn keinoin sekä kirjallisesti tuottamalla mielipidetekstejä ja vastineita.

Draaman keinoin harjoitellaan erilaisia vapaa-aikaan ja koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ja ilmaisutapoja (sanallisia ja sanattomia).

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4

 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua.

 Opetellaan havainnoimaan kuultuja ja luettuja tekstejä, etsimään niistä erilaisia ilmauksia ja merkityksiä.

T12: L2, L4

 Tutkitaan ja vertaillaan erilaisia tekstejä, niiden tyylejä ja ilmaisutapoja: mediatekstit (Internet, radio, tv, lehdet), kaunokirjallisuus (nuortenkirjat, selkokirjat) ja asiatekstit (esim. oppikirjat).

 Opetellaan arvostamaan omaa ja toisten kulttuuria tutustumalla niihin esim. tiedonhaun, haastatteluiden ja esitelmien kautta.

Harjoitellaan arvioimaan toisten kirjallisia töitä (julkaisu ja kommentointi, esim. Pedanet) ja ottamaan vastaan palautetta omista töistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5

Harjoitellaan erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen opiskelussa.

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

T15: L1, L6, L7

Harjoitellaan suunnitelmallista työskentelyä ja vastuun ottamista tuottamalla jokin isompi kokonaisuus aiheesta, joka lähtee joko oppilaan omasta mielenkiinnosta tai jostakin oppiaineesta.

Työskentelymuotona voi olla esim. projekti, portfolio, esitelmä, näytelmä tai päiväkirja (paperinen tai sähköinen; Pedanet) itsenäisesti tai ryhmässä.

Hyödynnetään kirjastojen tarjontaa ja opetusta tiedonhausta ja tiedon prosessoinnista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä