48. Musiikki

48.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9

image.jpeg
Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Musiikin tunneilla vuorovaikutus korostuu yhdessä musisoiden.

Uusiin asioihin tutustuminen on tärkeää: erilaiset soittimet, musiikkityylit, oman äänen käyttäminen.

  • Onnistuminen tuo ilon ja innostuksen.
  • Työtavat ovat toiminnallisia.
  • Oppiminen perustuu toistoihin, taidot kehittyvät toistojen kautta.
  • Toiminnan kautta opitaan myös teoriaa.
  • Onnistumisen elämykset vahvistavat itsetunnon kehittymistä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

  • Musiikillisella toiminnalla tuotetaan positiivisia elämyksiä.
  • Yhdessä tekeminen kehittää itsetuntoa ja edistää positiivisia asenteita itseä ja muita kohtaan.
  • Musiikki on yhteinen kieli: se edistää eri kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta.
  • Ryhmässä toimiminen rohkaisee luottamaan omiin kykyihin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Ääniympäristön turvallisuus korostuu.

  • Luonteva ja terve äänenkäyttö.
  • Toimintaympäristön rakentaminen turvalliseksi.
  • Vastuullisuus äänen tuottamisessa ja kuulon suojauksesta huolehtiminen.

Monilukutaito L4

Musiikissa kuulohavainnot ovat keskeisiä: pysähdytään kuulemisen äärelle.

  • Musiikki on kaikkien aistien yhteistoimintaa.
  • Kriittisyys musiikin vastaanottajana.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Musiikkiteknologian hyödyntäminen monipuolisesti.

  • Tekijänoikeuksien kunnioittaminen.
  • Hyödynnetään oppilaiden käyttämiä sosiaalisen median kanavia ja taitoja.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Toiminta on pitkäjänteisestä ja itsensä ylittämiseen kannustavaa.

  • Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin asioihin.
  • Oman toiminnan ja toiminnan tulosten kriittinen arviointi.
  • Kannustava suhtautuminen toisiin ja toisten tekemisiin.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Yhteismusisointi edellyttää suunnittelua.

  • Musiikin kulttuurisen polun edistäminen, esimerkiksi Lennokki-kulttuurikasvatusohjelman avulla.
  • Oppilaan mahdollisuuksien vahvistaminen monipuolisena kulttuuritoimijana