Liikunta vuosiluokilla 3-6

Liikunnan opetus vuosiluokilla 3-6

51.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

Vuosiluokat 3-6 ovat monipuolisten liikuntataitojen oppimisen aikaa. Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä paikallisten liikuntaseurojen kanssa.

Vuosiluokilla 3-6 liikuntaa voi opettaa sekaryhmissä tai pitää tyttöjen ja poikien liikunnan erillään. Päätös on perusteltava sen mukaan, kumpi ryhmämuoto edesauttaa parhaiten oppilaskoon pysymistä järkevänä ja koulun tiloihin sopivana. Tällöin oppitunneilla on mahdollista tukea jokaisen oppilaan taitojen oppimista ja kasvua itsenäisyyteen. Opetuksen turvallisuuden edellytyksiä ovat mm. riittävän pienet opetusryhmät, koulun asianmukaiset liikuntavälineet ja –tilat sekä opettajien koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen.

Koulupäivän liikunnallistamiseksi tulisi myös huomioida välituntiliikunnan mahdollistaminen kehittämällä koulun välituntialuetta, välinehankintoja sekä koulupäivän rytmittämistä välituntiliikuntaan soveltuvaksi.

51.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

Liikunta poikkeaa muista oppiaineista siinä, että kehollisuus on näkyvästi läsnä oppitunneilla. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden taitotason huomioon ottaminen, eriyttäminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.

Liikunnallisesti lahjakkailla oppilailla on mahdollisuus opiskella liikuntaluokalla kolmannesta luokasta eteenpäin, jossa liikunnanopetusta on enemmän.

51.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena.

Vuosiluokilla 3-4 liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa (hyväksytty/hylätty) antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Vuosiluokilla 5-6 liikunnan sanallista arviota antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä