20.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 2. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T3 Kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin

S1

· ympäristön kielellisen jäsentämisen harjoittelu,

· nimeäminen, kuunteleminen, kysyminen, vastaaminen ja kertominen,

· ryhmäviestinnän harjoitteleminen erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa,

T3: L1, L2, L3

· draama, leikit, tarinan kertominen, vitsit, lorut

· ryhmätyöt, spontaanit vs. harjoitellut tilanteet

Tekstien tulkitseminen

T5 Kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan

S2

· kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni)

· kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien ja median parissa työskentely

· tekstin ymmärtämisen strategioiden harjoitteleminen

T5: L1, L4

· kerrataan perusteita: äänne, kirjain, tavu, sana jne.

· työskennellään erilaisten tekstien parissa,

· kannustetaan lukuharrastukseen

Tekstien tuottaminen

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

T7 Ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

S3

· eri tekstilajeihin tutustumista,

· puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä

T6: L2

T7: L2

· vahvistetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan erilaisia strategioita (esim. ennakointi, otsikoiden ja kuvien tarkastelu, ajatuskartat)

· varmistetaan tekstin tuottamisen taitojen harjoittelussa oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettuun kieleen liittyviä sopimuksia (kuten sanavälit, tavutus, virke, lopetusmerkit, alkukirjain)

· fonologisen tietoisuuden harjoittaminen oikeinkirjoitustaidon tueksi

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 Innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen.

T10 Innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

T11 Ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

S4

· kieli ja kulttuuri koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,

· eri kielten ja puhetapojen aktiivinen havainnointi koulussa, medioissa ja vapaa-ajalla

· keskustelussa tarvittavat kielitiedon käsitteet,

· kertomukset, leikit ja juhlat eri kulttuureissa,

· lukuharrastuksen herättäminen

T9: L2, L3, L4

· pohditaan sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja

· leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla

· kuunnellaan satuja ja tarinoita, keskustellaan kuullusta, kehitetään ”kielikorvaa”

T10: L1, L4, L5

T11: L4, L7

· monipuolisen lukutaidon harjoittaminen

· tuetaan ja innostetaan lasten lukuharrastukseen

· lukudiplomien suorittaminen (esim. soveltuvin osin)

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 Ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin

T14 Ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan

S5

· eri oppiaineiden tekstit ja sanasto,

· malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista,

· tiedonhankinnan harjoittelua (havaintoja ympäristöstä, kuvien ja tekstien tulkitsemista),

· tieto- ja viestintäteknologia tiedonhankinnan apuna,

· oppilaan oman äidinkielen taito oppimisen tukena

T13: L1, L3, L4

· pieniä esityksiä ja projekteja pareittain tai ryhmissä tvt-taitoja harjoittaen

T14: L7

· harjoitellaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta

· omien töiden julkaiseminen sekä verkossa että paperiversiona

· huomioidaan ja hyödynnetään luokkayhteisön monikielisyyttä (esim. haastattelut, eri maiden kansansadut, laulut ja runot)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä