Oppimisen tuki

Erityisopetus Kaipiaisten koulussa


Laaja-alainen erityisopettaja Hanna Peltonen työskentelee Kaipiaisten koululla keskiviikkoisin.

Muina aikoina Hannan tavoittaa wilma-viestillä, puhelimitse numerosta 020 615 6477 tai sähköpostilla hanna.peltonen@kouvola.fi.

Kolmiportainen tuki


Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.


Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea kuten esimerkiksi tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai eriyttämistä.

Jos oppilas tarvitsee säännöllisempää ja suunnitellumpaa tukea ja käytössä on useita tukimuotoja, oppilaalle voidaan aloittaa tehostettu tuki. Ennen tehostetun tuen aloittamista opettajat laativat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion, jossa arvioidaan mm. oppilaan oppimisvalmiuksia, tuen tarpeita sekä tarvittavia tuen muotoja. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. oppilaan tuen tarpeet, tavoitteet ja konkreettiset tukitoimet. Oppimissuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa ja yhdessä huoltajien kanssa arvioidaan miten tukitoimet ovat toteutuneet ja ovatko ne olleet riittävät.

Mikäli oppilasta ei voida tehostetun tuen keinoin tukea riittävästi ja oppilas tarvitsee kokonaisvaltaista ja vahvaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin, siirrytään erityiseen tukeen. Erityisen tuen portaalla on mahdollista mm. yksilöllistää oppiaineita eli oppilas voi opiskella helpotetuin tavoittein tai oppilaalle on mahdollista anoa paikkaa luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Vastaavasti kuin tehostetun tuen portaalla, ennen erityisen tuen esittämistä oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys ja kun oppilas on hallinnollisella päätöksellä siirtynyt erityiselle tuelle, hänelle laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Myös HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

Kolmiportainen tuki toimii molempiin suuntiin ja erityisen tuen päätös voidaan purkaa, mikäli oppilaalle riittää tehostettu tuki tai tehostettu tuki voidaan lopettaa, jos oppilas pärjää yleisellä tuella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä