Terveystieto

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Terveyteen liittyvät käsitykset5
Oppilas tunnistaa keskeisiä terveyteen ja elämänkulkuun liittyviä käsitteitä.
6
Oppilas yhdistää annetut esi-merkit terveyden eri osa-alueisiin. Oppilas muistaa elämänkulun vaiheita.
7
Oppilas kertoo esimerkein terveyden osa-alueista ja terveyden edistämisestä. Oppilas kuvaa esimerkein nuoruuden
kehitykseen liittyviä piirteitä osana elämänkulkua.
8
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaa-maan esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.
9
Oppilas arvioi terveyden osa-alueiden välistä vuorovaikutusta ja terveyden edistämistä. Oppilas arvioi kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana elämänkulun eri vaiheissa.
10
Oppilas pohtii ja arvioi laaja-alaisesti terveyttä, terveyden edistämistä ja elämänkulkua.
T2 Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi5
Oppilas tunnistaa perustunteet ja vuorovaikutustaitoja. Oppilas tunnistaa stressin oireita ja lähtökohtia, kriisien ja/tai ristiriitatilanteiden lähtökohtia ja piirteitä.
6
Oppilas nimeää perustunteet ja tietää, että tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen. Oppilas nimeää ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.
7
Oppilas nimeää tunteita sekä antaa esimerkkejä käyttäytymisen vaikutuksista ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Oppilas kuvailee ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja antaa esimerkkejä stressin ja kriisien käsittelystä.
8
Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä. Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esittelemään keinoja stressin ja kriisien käsittelyyn.
9
Oppilas kuvaa monipuolisesti erilaisia tunteita, niiden taustatekijöitä sekä keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn. Oppilas esittää perusteltuja ratkaisuja ristiriitatilanteiden, stressin ja kriisien käsittelyyn.
10
Oppilas analysoi monipuolisesti erilaisia tunteita ja niiden taustatekijöitä sekä perustelee keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn. Oppilas arvioi ristiriitatilanteiden erilaisia ratkaisuja sekä stressin ja kriisien käsittelytapoja.
T3Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
T4 Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa5
Oppilas tunnistaa yksilöllisyyteen liittyviä tekijöitä, kuten identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus sekä muistaa vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.
6
Oppilas yhdistää yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä terveyteen.
7
Oppilas kuvaa yksilöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä sosiaalisten suhteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas nimeää vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja pohtii niihin ratkaisuja.
8
Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja.
9
Oppilas erittelee perustellen yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja arvioi monipuolisesti sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas analysoi esimerkkien avulla vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja perustelee niihin liittyviä vastuullisia ratkaisuja.
10
Oppilas pohtii ja arvioi yksilöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden sekä vuorovaikutustilanteiden merkitystä terveydelle.
T5 Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen5
Oppilas tunnistaa terveyttä tukevia ja vaarantavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
6
Oppilas nimeää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä kuvailee terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä.
7
Oppilas antaa esimerkkejä terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden vaikutuksesta ja käyttää joitakin keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.
8
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
9
Oppilas arvioi terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä pohtii näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä monipuolisesti.
10
Oppilas pohtii ja arvioi terveyden osa-alueiden välisiä yhteyksiä sekä terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä myös ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Oppilas käyttää laaja-alaisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.
T6 Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen5
Oppilas tietää terveyteen ja sairauksiin liittyviä tiedon lähteitä. Oppilas tunnistaa toimintatapoja terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.
6
Oppilas etsii ohjatusti terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa eri lähteistä. Oppilas tietää toimintatapoja terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.
7
Oppilas valitsee luotettavia terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon lähteitä ja etsii niistä tietoa. Oppilas antaa esimerkkejä toimintamalleista itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
8
Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
9
Oppilas hakee ja arvioi terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa ja käyttää sitä asianmukaisesti. Oppilas valitsee perustellen asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja osaa toimia asianmukaisesti terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
10
Oppilas hakee, arvioi ja vertailee terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa sekä soveltaa sitä asianmukaisesti. Oppilas osaa arvioida erilaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja erilaisissa terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
T7Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake