Matematiikka

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T3
Ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. (8lk)
T4
Kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti. (8lk)
T6
Ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. (8lk)
T7
Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. (8lk)
T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa. (7-9lk)
T12
Tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin. (8lk)
T13
Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta. (8lk)
T15
Ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista. (8lk)
T16
Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. (7-9lk)
T17
Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia. (7-9lk)
T20
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen. (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T3 Opittujen asioiden yhteydet5
Oppilas muistaa oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.
6
Oppilas antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä.
7
Oppilas selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.
8
Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.
9
Oppilas hyödyntää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.
10
Oppilas hyödyntää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä luoden itselleen uusia käsitteitä.
T4 Matemaattinen ilmaisu5
Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan joko suullisesti tai kirjallisesti.
6
Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
7
Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan joko suullisesti tai kirjallisesti.
8
Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
9
Oppilas osaa ilmaista laajoja matemaattisia päättelyketjuja sekä suullisesti että kirjallisesti.
10
Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan täsmällisesti ja loogisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
T6 Taito arvioida ja kehittää matemaattisia ratkaisuja5
Oppilas esittää pohdintojaan tuloksensa mielekkyydestä.
6
Oppilas esittää pohdintojaan matemaattisesta ratkaisustaan ja tuloksen mielekkyydestä.
7
Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja käyttää oikeita yksiköitä tuloksissa.
8
Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen mielekkyyttä.
9
Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja ilmoittaa tuloksen oikeaoppisesti pyöristäen ja yksiköitä käyttäen.
10
Oppilas osaa arvioida erilaisia matemaattisia ratkaisuja ja pystyy parantamaan omaa ratkaisuaan.
T7 Matematiikan soveltaminen5
Oppilas nimeää muita oppiaineita, joissa hyödynnetään matematiikkaa.
6
Oppilas kertoo esimerkkejä matematiikan käyttömahdollisuuksista eri oppiaineissa.
7
Oppilas kertoo esimerkkejä matematiikan käyttömahdollisuuksista eri ympäristöissä.
8
Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri ympäristöissä
9
Oppilas osaa soveltaa monipuolisesti matematiikkaa eri ympäristöissä.
10
Oppilas arvioi matematiikan käyttömahdollisuuksia ympäröivässä yhteiskunnassa.
T10 Päättely- ja laskutaito5
Oppilas muistaa 1-9 kertotaulut.
6
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa tutuissa tilanteissa.
7
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.
8
Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.
9
Oppilas osaa valita sopivan ratkaisutavan eri tilanteissa.
10
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa vaativissa tehtävissä.
T12 Lukukäsite5
Oppilas osaa sijoittaa rationaaliluvut lukusuoralle.
6
Oppilas tunnistaa päättyvän ja päättymättömän desimaaliluvun. Oppilas osaa kertoa äärettömän käsitteestä.
7
Oppilas osaa luokitella lukuja eri lukujoukkoihin. Oppilas antaa esimerkkejä lukujoukkojen sisäkkäisyydestä.
8
Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla niiden ominaisuuksia.
9
Oppilas osaa sijoittaa reaaliluvut lukusuoralle. Oppilas ymmärtää, että lukusuoralla kahden pisteen välillä on ääretön määrä pisteitä.
10
Oppilas hyödyntää reaalilukujen ominaisuuksia eri tilanteissa.
T13 Prosentin käsite ja prosenttilaskenta5
Oppilas ymmärtää, että prosentti on sadasosa. Oppilas ymmärtää prosenttiluvun ja prosenttikertoimen välisen yhteyden.
6
Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden.
7
Oppilas osaa laskea prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta. Oppilas havainnollistaa esimerkin avulla prosentin ja prosenttiyksikön käsitteiden välistä eroa.
8
Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. Oppilas osaa käyttää tietojaan eri tilanteissa.
9
Oppilas osaa hyödyntää yhtälönratkaisutaitoja prosenttilaskennan eri tilanteissa, mm. perusarvon laskeminen.
10
Oppilas hallitsee prosenttilaskennan käytännön ongelmanratkaisussa (esim. liuoslaskut, korkolaskut ja verot).
T15 Muuttujan ja funktion käsitteet sekä kuvaajien tulkitseminen ja tuottaminen5
Oppilas osaa tulkita yksinkertaista kuvaajaa.
6
Oppilas osaa tulkita kuvaajalta muuttujan ja funktion arvoja. Oppilas ymmärtää funktiomerkinnän. Oppilas osaa laskea funktion arvon.
7
Oppilas osaa piirtää suoran esimerkiksi taulukoimalla. Oppilas osaa laskea muuttujan arvon, kun funktion arvo tiedetään. Oppilas osaa määrittää ratkaistussa muodossa olevasta yhtälöstä suoran kulmakertoimen ja vakiotermin sekä ymmärtää niiden merkityksen.
8
Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktion kuvaajan. Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti.
9
Oppilas osaa muodostaa suoran yhtälön erilaisissa tilanteissa. Oppilas osaa tulkita kuvaajalta funktion nollakohdat sekä suu-rimman ja pienimmän arvon.
10
Oppilas ymmärtää, että kuvaajan pisteet toteuttavat funktion yhtälön ja osaa soveltaa tätä tietoa eri tilanteissa (esim. suoran yhtälö, yhdensuuntaisuus, kohtisuoruus).
T16 Geometrian käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien hahmottaminen5
Oppilas tunnistaa geometrian peruskäsitteitä (janat, kulmat, monikulmiot, suorat). Oppilas tunnistaa yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat. Oppilas muistaa kolmion ja nelikulmion kulmien summan.
6
Oppilas osaa luokitella kulmia, kolmioita ja nelikulmioita. Oppilas osaa mitata ja piirtää erilaisia kulmia. Oppilas tunnistaa erilaisia kappaleita.
7
Oppilas osaa laskea tai päätellä ristikulman ja vieruskulman suuruuden. Oppilas osaa laskea kolmion ja nelikulmion tuntemattoman kulman suuruuden kulmien summasääntöä hyödyntäen.
8
Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
9
Oppilas osaa laskea kolmion ja nelikulmion tuntemattoman kulman suuruuden hyödyntämällä monipuolisesti geometrian käsitteitä.
10
Oppilas ymmärtää ja soveltaa geometrisen piirtämisen menetelmiä.
T17 Suorakulmaisen kolmion ja ympyrän ominaisuuksien hahmottaminen5
Oppilas tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä. Oppilas tunnistaa hypotenuusan ja kateetit suorakulmaisesta kolmiosta.
6
Oppilas muistaa Pythagoraan lauseen. Oppilas osaa laskea hypotenuusan pituuden Pythagoraan lauseen avulla.
7
Oppilas muistaa trigonometristen funktioiden määritelmät. Oppilas osaa laskea kulman suuruuden käyttäen trigonometrisia funktioita. Oppilas osaa laskea kateetin pituuden Pythagoraan lauseen avulla.
8
Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää kehäkulman ja keskuskulman käsitteet.
9
Oppilas osaa soveltaa Pythagoraan lausetta, trigonometrisia funktioita ja Thaleen lausetta tasokuvioiden ongelmanratkaisussa.
10
Oppilas osaa soveltaa Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita avaruusgeometriassa.
T20 Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot5
Oppilas osaa nimetä ohjelmointia vaativia laitteita. Oppilas osaa tehdä vaiheittaisen toimintaohjeen yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseksi.
6
Oppilas tunnistaa ohjelmoinnin peruskäsitteitä (algoritmi, muuttuja, ehtolause, toistolause). Oppilas ymmärtää ohjelmoinnin peruskäsitteiden käyttötarkoituksen.
7
Oppilas osaa käyttää ohjelmoinnin peruskäsitteitä ohjelmointiympäristössä.
8
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.
9
Oppilas osaa kuvata, miten omaa ohjelmaa voisi soveltaa erilaisissa tilanteissa ja miten sitä voisi kehittää. Oppilas osaa verrata ohjelmointikielen ja arkikielen käyttötapojen eroavaisuuksia.
10
Oppilas löytää virheitä kirjoitetusta koodista ja osaa korjata ohjelman toimivaksi. Oppilas tuottaa erilaisia toimivia ohjelmia omien ideoidensa pohjalta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake