Historia

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T2
aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta (8lk)
T3
auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin (7-8lk)
T5
ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa (8lk)
T6
auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille (7-8lk)
T10
ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta (8lk)
T11
harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta (7-8lk)
T12
ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla (8lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T2 Historiatiedon hankkiminen5
Oppilas muistaa historian tietolähteitä.
6
Oppilas luokittelee historian lähteitä luotettavuuden ja autenttisuuden perusteella.
7
Oppilas etsii tietoa alkuperäislähteistä. Oppilas etsii historiatietoa kirjoista ja muista tietolähteistä.
8
Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.
9
Oppilas valikoi löytämistään luotettavista lähteistä tarkoituksenmukaiset tiedot vastatakseen asetettuihin kysymyksiin.
10
Oppilas arvioi ja perustelee eroja tiedonlähteiden luotettavuudessa.
T3 Lähteiden tulkitseminen5
Oppilas tietää, että lähteellä ja siitä tehtävällä tulkinnalla on eroa.
6
Oppilas erottaa lähteen ja siitä tehtävän tulkinnan.
7
Oppilas osaa tehdä tulkinnan lähteestä.
8
Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.
9
Oppilas erottaa historiatiedon lähteistä niiden syntykontekstin (kuka, missä, miksi). Oppilas antaa esimerkkejä, miten syntykonteksti vaikuttaa lähteen tulkintaan.
10
Oppilas muodostaa historiallisten lähteiden tulkinnoista johdonmukaisen kokonaisuuden.
T5 Historiallinen empatia5
Oppilas osaa selittää, mitä motiivi tarkoittaa.
6
Oppilas tunnistaa ulkoisten tekijöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan.
7
Oppilas antaa esimerkkejä syistä ihmisen toiminnalle historiallisissa tilanteissa.
8
Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.
9
Oppilas tunnistaa tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan tietyssä historiallisessa tilanteessa.
10
Oppilas arvioi vaikuttimia, jotka selittävät ihmiseen kohdistunutta toimintaa ja päätöksentekoa.
T6 Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen historiassa5
Oppilas tunnistaa historian syy-seuraussuhteita annetussa materiaalissa.
6
Oppilas antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista
7
Oppilas soveltaa historian tietämystään syy-seuraussuhteiden tulkitsemisessa.
8
Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
9
Oppilas arvioi historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden vaikutuksia opiskeltavassa asiassa.
10
Oppilas tarkastelee tämän ajan ilmiöitä osoittaen niille historiallisia syitä.
T10 Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen5
Oppilas muistaa, että tapahtumalla tai ilmiöllä ja siitä tehtävällä tulkinnalla voi olla eroa.
6
Oppilas selittää esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.
7
Oppilas perustelee, miksi annetussa materiaalissa on tehty tietynlaisia tulkintoja.
8
Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.
9
Oppilas arvioi, miksi asiayhteys vaikuttaa historiallisten tulkintojen luotettavuuteen.
10
Oppilas arvioi, miksi tulkitsija ja asiayhteys vaikuttavat historiallisten tulkintojen luotettavuuteen.
T11 Historiatiedon tuottaminen5
Oppilas muistaa, että historiallista tietoa rakennetaan erilaisia lähteitä käyttäen.
6
Oppilas tekee yhteenvedon kahden tai kolmen tietolähteen perusteella opiskeltavasta asiasta.
7
Oppilas valikoi löytämistään lähteistä tarkoituksenmukaiset tiedot.
8
Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.
9
Oppilas tekee kysymyksiä valitsemastaan aiheesta ja vastaa niihin lähteiden avulla.
10
Oppilas toteuttaa opiskelemastaan asiasta tuotoksen käyttäen monipuolisista lähteistä saamaansa tietoa.
T12 Historiatietoisuus5
Oppilas antaa esimerkin menneisyyden vaikutuksesta nykypäivään.
6
Oppilas osoittaa esimerkkien avulla, ettei kehitys ole sama asia kuin edistys.
7
Oppilas hyödyntää historiatietämystään perustellessaan tulevaisuuteensa suuntautuvia valintoja.
8
Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja.
9
Oppilas arvioi ajankohtaista keskustelua historiatietämyksensä avulla.
10
Oppilas kehittää mallin ajankohtaisen ongelman ratkaisemiseksi historiatietämyksensä avulla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake