Englanti

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT2
kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista. (8lk)

KielenopiskelutaidotT4
rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen. (7-9lk)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT6
rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä. (7-9lk)
T7
tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä. (7-9lk)

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT9
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita. (7-9lk)

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT10
ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen. (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T2 Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä5
Oppilas huomaa annettujen vihjeiden perusteella mahdollisuuksia toimia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
6
Oppilas huomaa annettujen vihjeiden perusteella mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
7
Oppilas tietää mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
8
Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
9
Oppilas kehittää annettujen vihjeiden perusteella taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
10
Oppilas kehittää itsenäisesti taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
T4 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö5
Oppilas muistaa konkreettisia kielenopiskelutavoitteita. Oppilas käyttää erilaisia opiskelutapoja annetun mallin mukaan.
6
Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen. Oppilas antaa esimerkkejä, mitä konkreettisiin tavoitteisiin pääseminen häneltä vaatii. Oppilas käyttää erilaisia opiskelutapoja.
7
Oppilas asettaa annettujen vihjeiden perusteella omia kielenopiskelutavoitteita. Oppilas arvioi annettujen vihjeiden perusteella opiskelutapojaan.
8
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan. Oppilas osaa arvioida opiskelutapojaan.
9
Oppilas toimii oma-aloitteisesti vuorovaikutustilanteissa muut huomioiden. Oppilas arvioi kielenopiskelu-taitojaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin, löytää vahvuuksiaan ja asettaa kehittämistavoitteita.
10
Oppilas on vuorovaikutustilanteessa aloitteellinen ja rohkaisee toiminnallaan muita jatkamaan viestintätilannetta. Oppilas kehittää kielenopiskelutaitojaan ja -tapojaan luovasti ja tavoitteellisesti.
T6 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa5
Oppilas vastaa häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin ilmauksin.
6
Oppilas kertoo lyhyesti itsestään ja lähipiiristään sekä selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista.
7
Oppilas kertoo itsestään ja lähipiiristään sekä selviytyy jokapäiväisistä sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista.
8
Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin tai ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
9
Oppilas osallistuu keskusteluihin tai ilmaisee mielipiteitään jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
10
Oppilas esittää selkeitä, täsmällisiä kuvauksia ja mielipiteitä monista kokemuspiiriinsä liittyvistä asioista. Oppilas on aktiivinen monipuolisissa viestintätilanteissa sekä ottaa huomioon muiden viestinnän.
T7 Viestintästrategioiden käyttö5
Oppilas muistaa fraaseja, joita voi käyttää ollakseen aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa.
6
Oppilas ymmärtää aloitteellisuuden merkityksen viestinnän eri vaiheissa. Oppilas kysyy tuntemattomista ilmauksista viestintäkumppanilta. Oppilas muistaa fraaseja ja sanontoja, joilla voi tarkistaa, onko kumppani ymmärtänyt hänen viestinsä.
7
Oppilas keskittyy omaan viestintäänsä tilanteissa, joissa kumppani on aloitteellinen ja merkityksiä varmistava osapuoli. Oppilas muistaa fraaseja ja sanontoja, joilla voi neuvotella tuntemattomien ilmausten merkityksistä. Oppilas tunnistaa keinoja, joilla voi tarkistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Oppilas pyytää selvennystä viestintäkumppanilta tuntemattomista ilmauksista.
8
Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmausten merkityksistä.
9
Oppilas aloittaa ja ylläpitää viestintää sen eri vaiheissa sekä muovaa omaa viestintäänsä.
10
Oppilas aktiivisesti aloittaa ja ylläpitää viestintää käyttämällä tilanteisiin sopivia viestintäkeinoja.
T9 Tekstien tulkintataidot5
Oppilas ymmärtää, mitä aihepiiriä yleiskielinen, selkeä puhe tai kirjoitettu teksti käsittelee.
6
Oppilas löytää selkeästä yleiskielisestä puheesta tai kirjoitetusta tekstistä ennakkoon valmistautumisen avulla pääajatuksia ja avainsanoja. Toistoa tarvitaan.
7
Oppilas ymmärtää pääasioita selkeästä yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä. Oppilas löytää ennakkoon valmistautumisen avulla tärkeitä yksityiskohtia. Toistoa tarvitaan.
8
Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.
9
Oppilas ymmärtää normaalitempoista yleiskielistä puhetta tai yleistajuista kirjoitettua tekstiä. Oppilas ymmärtää pääasioita ja yksityiskohtia myös oman toimintaympäristönsä ulkopuolisista aiheista.
10
Oppilas ymmärtää puhujan ja kirjoittajan tarkoituksen, asenteita ja viestin muodollisuusastetta.
T10 Tekstien tuottamistaidot5
Oppilas kertoo mallin mukaan ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista. Oppilas käyttää joitakin ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmaisuissa ja korjaa ääntämistään annetun mallin mukaan.
6
Oppilas kertoo ennakkovalmistautumisen jälkeen ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.
7
Oppilas kertoo ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen viestinvälittymisen kannalta riittävää sanastoa ja rakennevalikoimaa. Oppilas käyttää useita ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmaisuissa.
8
Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmaisuissa.
9
Oppilas kertoo ydinkohdat ja yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja.
10
Oppilas kertoo ydinkohdat ja yksityiskohtia erilaisista aiheista käyttäen laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas ääntää sujuvasti.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake