Biologia

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen5
Oppilas muistaa, mitä käsite eliö tarkoittaa. Oppilas muistaa, mitä käsite monimuotoisuus tarkoittaa.
6
Oppilas selittää, mikä on ravintoketju. Oppilas selittää, mitä monimuotoisuus tarkoittaa.
7
Oppilas tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja luokittelee ohjatusti eliöitä tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin. Oppilas antaa esimerkkejä ongelmista, joita seuraa, kun metsiä ei käytetä kestävästi.
8
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravinto-verkkojen lajeja. Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.
9
Oppilas selittää esimerkkilajien avulla metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa. Oppilas perustelee monimuotoisuuden merkitystä eri ekosysteemeissä.
10
Oppilas vertailee erilaisia ekosysteemejä sekä niiden lajien keskinäisiä suhteita. Oppilas vertailee ekosysteemien välistä vuorovaikutusta ja ihmisen vaikutusta ekosysteemeihin.
T2 Eliökunnan rakenteen ja eliöiden rakenteen ja elintoimintojen hahmottaminen5
Oppilas muistaa, mitä käsitteet solu, soluelin ja elin tarkoittavat.
6
Oppilas selittää, mitkä eliöt ovat kasveja ja mitkä eläimiä.
7
Oppilas selittää eläimen ja kasvin eron solutasolla.
8
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja. Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.
9
Oppilas päättelee eliön rakenteen perusteella, millaiseen ympäristöön eliö on sopeutunut.
10
Oppilas tietää eliökunnan luokittelun periaatteet ja vertailee keskenään eliökunnan erilaisia ryhmiä.
T3 Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen5
Oppilas tekee havaintoja lajeista. Oppilas tekee havaintoja lähiympäristön lajeista.
6
Oppilas tunnistaa viisi lajia. Oppilas tunnistaa lähiympäristöstään viisi lajia.
7
Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten lajit ovat sopeutuneet elinympäristöönsä. Oppilas kuvaa lähiympäristönsä monimuotoisuutta.
8
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähi-ympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.
9
Oppilas kuvailee Suomen luonnon monimuotoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilas kuvailee oman lähiympäristönsä luonnon monimuotoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
10
Oppilas vertailee erilaisia elinympäristöjä ja niiden lajistoa. Oppilas osaa verrata oman lähiympäristönsä monimuotoisuutta muihin ympäristöihin.
T6 Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi5
Oppilas muistaa, mitä käsite lähiympäristö tarkoittaa. Oppilas muistaa käsitteet luonnonvara ja kestävä elämäntapa.
6
Oppilas tekee havaintoja muutoksista, joita lähiympäristössä tai muualla maailmassa on tapahtunut. Oppilas selittää omin sanoin, mitä luonnonvara ja kestävä elämäntapa tarkoittavat.
7
Oppilas kertoo omin sanoin muutoksista, joita lähiympäristössä on tapahtunut. Oppilas antaa esimerkkejä rajallisista luonnonvaroista.
8
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
9
Oppilas arvioi havaintojen luotettavuutta. Oppilas kertoo ratkaisuja luonnonvarojen liikakäytön aiheuttamiin ongelmiin.
10
Oppilas vertailee ympäristön muutoksia eri puolilla maailmaa ja löytää niiden taustalta mahdollisia samoja tekijöitä. Oppilas arvioi arjen valinnoissaan niitä vaihtoehtoja, jotka ovat luonnonvarojen käytön kannalta kestäviä.
T7 Luonnontieteellinen ajattelutaito5
Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä.
6
Oppilas esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä.
7
Oppilas käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä.
8
Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.
9
Oppilas suhtautuu kriittisesti esittämiensä kysymysten vastauksiin.
10
Oppilas osaa biologian peruskäsitteet sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmät. Oppilas arvioi luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.
T8 Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö5
Oppilas muistaa, mitä mikroskoopilla tutkitaan.
6
Oppilas käyttää ohjatusti mikroskooppia.
7
Oppilas käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja tekee oman näytteen.
8
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
9
Oppilas kirjaa tutkimukseen liittyviä havaintoja myös sähköiseen muotoon.
10
Oppilas toteuttaa tutkimuksen ohjatusti ja raportoi sen tulokset tieto- ja viestintäteknologian avulla.
T9 Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen5
Oppilas kerää kasvin tai muun eliön tai ottaa siitä kuvan. Oppilas osallistuu ohjatusti kasvatuskokeen järjestämiseen.
6
Oppilas kerää pienen eliökokoelman. Oppilas ymmärtää, mitä kasvatuskokeessa tehdään.
7
Oppilas osaa nimetä eliökokoelmansa eliöt. Oppilas selittää, mitä kasvi tarvitsee elääkseen.
8
Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.
9
Oppilas koostaa eliökokoelman, jossa on ainakin 15 oikein tunnistettua ja kuvattua lajia. Oppilas arvioi kasvatuskokeen toteutumista.
10
Oppilas osaa sijoittaa lajit oikeisiin elinympäristöihin. Oppilas suunnittelee itse kasvatuskokeen.
T10 Biologisen tutkimuksen tekeminen5
Oppilas tekee ohjatusti tutkimukseen liittyviä havaintoja.
6
Oppilas tekee tutkimukseen liittyviä havaintoja itsenäisesti.
7
Oppilas havainnoi ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.
8
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.
9
Oppilas perustelee muotoilemiaan hypoteeseja.
10
Oppilas osaa päätellä tutkimuksen tulosten perusteella, pitääkö hypoteesi paikkaansa vai ei.
T12 Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen5
Oppilas muistaa käsitteen luonnon monimuotoisuus.
6
Oppilas osaa omin sanoin selittää, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa.
7
Oppilas antaa esimerkkejä luonnon monimuotoisuudesta.
8
Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. 9
Oppilas arvioi seurauksia, jos luonnossa ei toimita kestävällä tavalla.
10
Oppilas arvioi toimiaan luonnon monimuotoisuuden säilymisessä.
T13 Eettisten kysymysten pohdinta5
Oppilas muistaa käsitteen eettinen valinta.
6
Oppilas selittää omin sanoin, mitä eettinen valinta tarkoittaa.
7
Oppilas antaa esimerkkejä eettisistä valinnoista.
8
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.
9
Oppilas vertailee kriittisesti erilaisia eettisesti kestäviä valintoja.
10
Oppilas arvioi omia eettisesti kestäviä valintojaan.
T14 Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot5
Oppilas muistaa käsitteen kestävä tulevaisuus.
6
Oppilas selittää omin sanoin, mitä kestävä tulevaisuus tarkoittaa.
7
Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten voi toimia kestävän tulevaisuuden mukaisesti.
8
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
9
Oppilas arvioi koulun toimintaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
10
Oppilas arvioi omia valintojaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake