Äidinkieli

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä5
Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
6
Oppilas ymmärtää vuorovaikutustilanteen tavoitteen ja osaa kertoa, miten siihen päästään. Keskusteluissa hän osaa pyytää, pitää ja luovuttaa puheenvuoron.
7
Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti niin verbaalisesti kuin nonverbaalisestikin viestintäkumppaneita huomioiden.
8
Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.
9
Oppilas luo rakentavia vuorovaikutustilanteita (mm. oppitunneille) ja ottaa toiminnassaan huomioon vuorovaikutustilanteeseen ja puhekulttuuriin liittyviä sääntöjä sekä sosiaalisia vihjeitä.
10
Oppilas toteuttaa vuorovaikutustilanteen tavoitteita ennakoiden valintojensa seurauksia ja mukauttaen omaa viestintäänsä.
T4 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen5
Oppilas keskustelee omasta toiminnastaan vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää toimintansa vaikutuksen.
6
Oppilas pyrkii keskustelun pohjalta parantamaan vuorovaikutustaitojaan tavoitteellisesti erilaisissa viestintätilanteissa.
7
Oppilas toimii tehtävän ja tavoitteen mukaisesti eri viestintäympäristöissä; hän osaa kuvailla omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta.
8
Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita. '
9
Oppilas arvioi vuorovaikutustaitojaan ja käyttää vahvuuksiaan viestintätilanteissa.
10
Oppilas monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan palautteen pohjalta myös monimediaisessa ympäristössä.
T6 Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito5
Oppilas löytää ohjatusti tekstin pääasiat.
6
Oppilas tiivistää näkemiensä, kuulemiensa ja lukemiensa tekstien ydinasiat.
7
Oppilas käyttää sujuvasti ja tulkitsee itsenäisesti itselleen tuttuja tekstejä.
8
Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.
9
Oppilas osaa valita tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstejä sekä tulkita ja arvioida niitä.
10
Oppilas vertailee ja yhdistelee teksteistä saamaansa tietoa ja kertoo tulkinnoistaan.
T9 Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen5
Oppilas löytää ohjatusti itselleen luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa ja kertoo niiden sisällöstä ohjatusti.
6
Oppilas lukee, kuuntelee ja katselee fiktiivisiä tekstejä ja kertoo niiden sisällöstä suullisesti ja kirjallisesti yksin ja yhdessä.
7
Oppilas osaa ohjatusti eritellä fiktiivisiä tekstejä peruskäsitteiden käyttäen. Oppilas löytää itselleen kiinnostavaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa ja jakaa lukukokemuksiaan haluamallaan tavalla.
8
Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin. Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.
9
Oppilas tulkitsee fiktiivisiä tekstejä ja tarkastelee niiden rakennetta sekä kieltä tekstin pintaa syvemmältä ymmärtäen kielen kuvallisuutta.
10
Oppilas löytää vaihtoehtoisia tulkintoja ja laajentaa ymmärrystään fiktiivisten tekstien pohjalta.
T11 Tekstilajien hallinta5
Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen, tekstilajin mukaisen tekstin.
6
Oppilas valikoi tekstilajille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia tekstejä tuottaessaan.
7
Oppilas valikoi tekstilajille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla
  • kertovan, kuvaavan, ohjaavan, ja erityisesti
  • kantaa ottavan sekä
  • pohtivan tekstin.
8
Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
9
Oppilas tuottaa itsenäisesti eri tekstilajien tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
10
Oppilas tuottaa tavoitteisiin sopivia tekstejä eri muodoissaan ja mukauttaa omaa ilmaisuaan eri tarkoituksiin sopiviksi.
T14 Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä5
Oppilas osaa tehdä ohjatusti muistiinpanoja ja erotella teksteissään muualta hankitun tiedon.
6
Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, käyttää niitä ohjatusti omissa teksteissään ja merkitä lähteet.
7
Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta sekä käyttää niitä ohjatusti teksteissään hyväksyttävällä tavalla.
8
Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.
9
Oppilas yhdistelee ohjatusti eri lähteistä hankkimaansa tietoa suullisissa, kuvallisissa ja kirjallisissa teksteissään luodakseen tavoitteen mukaisen kokonaisuuden.
10
Oppilas havaitsee lähteen asenteita, näkökulmia sekä arvoja ja ottaa ne kriittisesti huomioon lähteitä käyttäessään.
T16 Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen5
Oppilas kuvailee kulttuurin käsitteeseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas tuntee nimeltä suomalaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan, osaa nimetä lukemansa tekstit kaunokirjallisuuden päälajien mukaan proosaksi, lyriikaksi ja draamaksi.
6
Oppilas osaa kertoa oman kulttuurinsa juurista ja tunnistaa oman ja jonkin vieraan kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas erittelee ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä päälajeille tyypillisiä piirteitä ja lukee kaunokirjallisia tekstejä.
7
Oppilas tuntee erilaisia kulttuurin muotoja ja kertoo omista kulttuurikokemuksistaan. Oppilas tunnistaa ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä eri tyylisuuntien ja -lajien (genret) piirteitä. Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kuusi kokonaisteosta.
8
Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.
9
Oppilas ymmärtää kulttuurin, kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteisölle ja arvioi omaa kulttuuriaan vieraan silmin. Oppilas tuntee suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja klassikoita. Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kymmenen kokonaisteosta.
10
Oppilas lukee ympäristönsä kulttuurisia viestejä, tuntee ja arvostaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä ja tunnistaa siihen liittyviä arvoja. Oppilas lukee monipuolisesti ja runsaasti kotimaista ja maailmankirjallisuutta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake