Terveystieto

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti (7-8lk)
T2
ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustilanteissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa (7-8lk)
T5
ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti (7-8lk)
T7
ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Terveyteen liittyvät käsitykset5
Oppilas tunnistaa keskeisiä terveyteen ja elämänkulkuun liittyviä käsitteitä.
6
Oppilas yhdistää annetut esimerkit terveyden eri osa-alueisiin. Oppilas muistaa elämänkulun vaiheita.
7
Oppilas kertoo esimerkein terveyden osa-alueista ja terveyden edistämisestä. Oppilas kuvaa esimerkein nuoruuden
kehitykseen liittyviä piirteitä osana elämänkulkua.
8
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.
9
Oppilas arvioi terveyden osa-alueiden välistä vuorovaikutusta ja terveyden edistämistä. Oppilas arvioi kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana elämänkulun eri vaiheissa.
10
Oppilas pohtii ja arvioi laaja-alaisesti terveyttä, terveyden edistämistä ja elämänkulkua.
T2 Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi5
Oppilas tunnistaa perustunteet ja vuorovaikutustaitoja. Oppilas tunnistaa stressin oireita ja lähtökohtia, kriisien ja/tai ristiriitatilanteiden lähtökohtia ja piirteitä.
6
Oppilas nimeää perustunteet ja tietää, että tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen. Oppilas nimeää ratkaisuja ristiriita-tilanteiden selvittämiseen sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.
7
Oppilas nimeää tunteita sekä antaa esimerkkejä käyttäytymisen vaikutuksista ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Oppilas kuvailee ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja antaa esimerkkejä stressin ja kriisien käsittelystä.
8
Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä. Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esittelemään keino-ja stressin ja kriisien käsittelyyn.
9
Oppilas kuvaa monipuolisesti erilaisia tunteita, niiden taustatekijöitä sekä keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn. Oppilas esittää perusteltuja ratkaisuja ristiriitatilanteiden, stressin ja kriisien käsittelyyn.
10
Oppilas analysoi monipuolisesti erilaisia tunteita ja niiden taustatekijöitä sekä perustelee keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn. Oppilas arvioi ristiriitatilanteiden erilaisia ratkaisuja sekä stressin ja kriisien käsittelytapoja.
T5 Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen5
Oppilas tunnistaa terveyttä tukevia ja vaarantavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
6
Oppilas nimeää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä kuvailee terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä.
7
Oppilas antaa esimerkkejä terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden vaikutuksesta ja käyttää joitakin keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.
8
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
9
Oppilas arvioi terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä pohtii näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä monipuolisesti.
10
Oppilas pohtii ja arvioi terveyden osa-alueiden välisiä yhteyksiä sekä terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä myös ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Oppilas käyttää laaja-alaisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.
T7Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake