Ruotsi

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin.
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.

KielenopiskelutaidotT3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.
T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemusta.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen5
Oppilas tietää, että Suomi kuuluu Pohjoismaihin.
6
Oppilas osaa luetella Pohjoismaat.
7
Oppilas osaa luetella pohjoismaisia kieliä. Oppilas osaa nimetä yhden pohjoismaisen arvon.
8
Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.
9
Oppilas erottaa pohjoismaiset kielet toisistaan.
10
Oppilas osaa kuvailla pohjoismaisia arvoja suhteessa muuhun maailmaan.
T2 Kielellinen päättely5
Oppilas tarvitsee paljon tukea huomatakseen ruotsin kielen säännönmukaisuuksia.
6
Oppilas havaitsee ohjatusti ruotsin kielen säännönmukaisuuksia.
7
Oppilas muistaa ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas tuntee ruotsin kielen kielitiedon käsitteitä.
8
Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
9
Oppilas tekee johtopäätöksiä vertaillessaan ruotsia ja muita kieliä ja soveltaa niitä. Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisessaan.
10
Oppilas perustelee tekemänsä johtopäätökset käyttäen kielitiedon käsitteitä.
T3 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö5
Oppilas käyttää ohjatusti erilaisia opiskelutapoja.
6
Oppilas asettaa ohjatusti kielenopiskelutavoitteita. Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen.Oppilas käyttää erilaisia opiskelutapoja.
7
Oppilas arvioi ohjatusti opiskelutapojaan.
8
Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen.
9
Oppilas asettaa ja arvioi itselleen sopivia kielenopiskelutavoitteita. Oppilas toimii vuorovaikutustilanteessa muut huomioiden.
10
Oppilas kehittää opiskelutapojaan tekemiensä arviointien perusteella.
T4 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen5
Oppilas muistaa tilanteita, joissa ruotsia voi tarvita.
6
Oppilas kertoo ohjatusti, missä tilanteissa ruotsia voi tarvita peruskoulun jälkeen.
7
Oppilas pohtii ohjatusti, miten hän itse voi käyttää ruotsin taitoaan koulun päätyttyä.
8
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.
9
Oppilas antaa esimerkkejä, miten ruotsia voi käyttää jatko-opinnoissa ja työelämässä.
10
Oppilas antaa esimerkkejä ja arvioi ruotsin kielen hyödyllisyyttä.
T5 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa5
Oppilas selviytyy yksittäisestä viestintätilanteesta tukeutuen viestintäkumppaniin.
6
Oppilas selviytyy muutamista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.
7
Oppilas selviytyy tutuimmista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.
8
Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.
9
Oppilas selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista.
10
Oppilas kommunikoi oma-aloitteisesti ja selviytyy erilaisista viestintätilanteista.
T6 Viestintästrategioiden käyttö5
Oppilas toistaa yksittäisiä sanoja.
6
Oppilas toistaa lyhyitä, tuttuja fraaseja.
7
Oppilas tarvitsee tukea ja apukeinoja viestinnässään. Oppilas täydentää viestintäänsä reagoimalla pienin elein.
8
Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.
9
Oppilas osallistuu viestintään enimmäkseen sanallisin ilmauksin. Oppilas pyytää selvennystä tai toistoa. Hallitsee erilaisia viestintästrategioita.
10
Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. Oppilas käyttää kiertoilmauksia. Tukee viestintäänsä ilmein ja elein.
T7 Viestinnän kulttuurinen sopivuus5
Oppilas tarvitsee paljon tukea kohteliaisuusilmauksien käytössä.
6
Oppilas käyttää kohteliaisuusilmauksia mallin mukaan.
7
Oppilas käyttää yksittäisiä kohteliaisuusilmauksia joissakin tutuissa sosiaalisissa tilanteissa.
8
Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
9
Oppilas käyttää monia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
10
Oppilas käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia luontevasti.
T8 Tekstien tulkintataidot5
Oppilas ymmärtää yksittäisiä puhuttuja tai kirjoitettuja sanoja.
6
Oppilas tunnistaa lyhyestä tekstistä tai hitaasta puheesta yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja.
7
Oppilas pystyy löytämään lyhyestä tekstistä ja hitaasta puheesta yksittäisiä tietoja.
8
Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.
9
Oppilas pystyy löytämään pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja puheesta.
10
Oppilas ymmärtää tutun sanaston sisältävän tekstin ja hitaan puheen.
T9 Tekstien tuottamistaidot5
Oppilas muistaa muutaman harjoitellun sanan ja ilmauksen. Oppilas harjoittelee tuettuna ymmärrettävää ääntämistä.
6
Oppilas harjoittelee viestinnässään keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä itselleen tärkeistä asioista. Oppilas ääntää ohjatusti harjoiteltuja ilmauksia.
7
Oppilas ymmärtää keskeisiä perustason lauserakenteita. Oppilas harjoittelee sanaston ja ilmauksien käyttöä arkisissa tilanteissa.
8
Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.
9
Oppilas käyttää ulkoa opeteltuja ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut hyvin.
10
Oppilas käyttää vaihtelevia ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaen. Oppilas ääntää muitakin kuin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake