Matematiikka

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana. (7lk)
T2
Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien. (7lk)
T5
Tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. (7lk)
T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa. (7-9lk)
T11
Ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla. (7lk)
T14
Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan. (7lk)
T16
Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. (7-9lk)
T17
Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia. (7-9lk)
T20
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen. (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
T2 Vastuunottaminen opiskelusta5
Oppilas on läsnä oppitunnilla.
6
Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.
7
Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja kykenee työskentelemään ryhmässä.
8
Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.
9
Oppilas ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja auttaa oma-aloitteisesti muita oppilaita.
10
Oppilas ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja edistää omalla aktiivisella toiminnallaan koko ryhmän edistymistä.
T5 Ongelmanratkaisutaito5
Oppilas antaa esimerkkejä loogista ajattelua vaativista ongelmista.
6
Oppilas tunnistaa loogista ajattelua vaativia ongelmia ja osaa ratkaista niitä ohjattuna.
7
Oppilas tunnistaa loogista ajattelua vaativia ongelmia ja osaa ratkaista niitä.
8
Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista niitä hyödyntäen matematiikkaa.
9
Oppilas osaa ratkaista ongelmia ja pystyy yleistämään ratkaisumallejaan.
10
Oppilas löytää matemaattisia ratkaisumalleja ongelmiin ja pystyy yleistämään niitä.
T10 Päättely- ja laskutaito5
Oppilas muistaa 1-9 kertotaulut.
6
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa tutuissa tilanteissa.
7
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.
8
Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.
9
Oppilas osaa valita sopivan ratkaisutavan eri tilanteissa.
10
Oppilas käyttää päättely- ja päässälaskutaitoa vaativissa tehtävissä.
T11 Peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla5
Oppilas osaa peruslaskutoimitukset positiivisilla kokonaisluvuilla. Oppilas tunnistaa murtoluku- ja sekalukumerkinnän.
6
Oppilas muistaa peruslaskutoimitusten merkkisäännöt. Oppilas hallitsee murtolukujen muunnokset.
7
Oppilas osaa peruslaskutoimitukset positiivisilla ja negatiivisilla kokonaisluvuilla. Oppilas osaa peruslaskutoimitukset positiivisilla murtoluvuilla.
8
Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla.
9
Oppilas hyödyntää rationaalilukujen peruslaskutoimituksia ongelmanratkaisutilanteissa.
10
Oppilas hyödyntää rationaalilukujen peruslaskutoimituksia matematiikan muissa osa-alueissa.
T14 Tuntemattoman käsite ja yhtälönratkaisutaidot5
Oppilas osaa kertoa tuntemattoman käsitteen käytöstä matematiikassa. Oppilas löytää yksinkertaisen ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisun päättelemällä.
6
Oppilas löytää päättelemällä ratkaistussa muodossa olevan vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaisut. Oppilas osaa ratkaista yksinkertaisen ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti.
7
Oppilas osaa ratkaista yksinkertaisen verrannon. Oppilas osaa ratkaista yksinkertai-sen yhtälöparin symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista yksinkertaisen ensimmäisen asteen epäyhtälön ja sijoittaa sen ratkaisujoukon lukusuoralle.
8
Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai symbolisesti.
9
Oppilas ymmärtää, että yhtälön ratkaisu tekee yhtälöstä totta ja osaa soveltaa tätä tietoa. Oppilas osaa muodostaa annetusta soveltavasta tehtävästä yhtälön tai yhtälöparin, ratkaista sen ja arvioida tuloksen mielekkyyttä.
10
Oppilas hyödyntää monipuolisesti yhtälönratkaisutaitojaan matematiikan eri osa-alueilla.
T16 Geometrian käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien hahmottaminen5
Oppilas tunnistaa geometrian peruskäsitteitä (janat, kulmat, monikulmiot, suorat). Oppilas tunnistaa yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat. Oppilas muistaa kolmion ja nelikulmion kulmien summan.
6
Oppilas osaa luokitella kulmia, kolmioita ja nelikulmioita. Oppilas osaa mitata ja piirtää erilaisia kulmia. Oppilas tunnistaa erilaisia kappaleita.
7
Oppilas osaa laskea tai päätellä ristikulman ja vieruskulman suuruuden. Oppilas osaa laskea kolmion ja nelikulmion tuntemattoman kulman suuruuden kulmien summasääntöä hyödyntäen.
8
Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
9
Oppilas osaa laskea kolmion ja nelikulmion tuntemattoman kulman suuruuden hyödyntämällä monipuolisesti geometrian käsitteitä.
10
Oppilas ymmärtää ja soveltaa geometrisen piirtämisen menetelmiä.
T17 Suorakulmaisen kolmion ja ympyrän ominaisuuksien hahmottaminen5
Oppilas tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä. Oppilas tunnistaa hypotenuusan ja kateetit suorakulmaisesta kolmiosta.
6
Oppilas muistaa Pythagoraan lauseen. Oppilas osaa laskea hypotenuusan pituuden Pythagoraan lauseen avulla.
7
Oppilas muistaa trigonometristen funktioiden määritelmät. Oppilas osaa laskea kulman suuruuden käyttäen trigonometrisia funktioita. Oppilas osaa laskea kateetin pituuden Pythagoraan lauseen avulla.
8
Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää kehäkulman ja keskuskulman käsitteet.
9
Oppilas osaa soveltaa Pythagoraan lausetta, trigonometrisia funktioita ja Thaleen lausetta tasokuvioiden ongelmanratkaisussa.
10
Oppilas osaa soveltaa Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita avaruusgeometriassa.
T20 Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot5
Oppilas osaa nimetä ohjelmointia vaativia laitteita. Oppilas osaa tehdä vaiheittaisen toimintaohjeen yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseksi.
6
Oppilas tunnistaa ohjelmoinnin peruskäsitteitä (algoritmi, muuttuja, ehtolause, toistolause). Oppilas ymmärtää ohjelmoinnin peruskäsitteiden käyttötarkoituksen.
7
Oppilas osaa käyttää ohjelmoinnin peruskäsitteitä ohjelmointiympäristössä.
8
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.
9
Oppilas osaa kuvata, miten omaa ohjelmaa voisi soveltaa erilaisissa tilanteissa ja miten sitä voisi kehittää. Oppilas osaa verrata ohjelmointikielen ja arkikielen käyttötapojen eroavaisuuksia.
10
Oppilas löytää virheitä kirjoitetusta koodista ja osaa korjata ohjelman toimivaksi. Oppilas tuottaa erilaisia toimivia ohjelmia omien ideoidensa pohjalta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake