Maantieto

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta (7-9lk)
T2
ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia eri puolilla maapallolla (7, 9lk)
T4
kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (7-9lk)
T5
ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä esittää maantieteellisiä kysymyksiä (7-9lk)
T6
ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä (7-8lk)
T7
ohjata oppilasta harjaannuttamaan geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä (7, 9lk)
T8
ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja (7-9lk)
T10
tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan (7-9lk)
T12
tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi (7-9lk)
T13
ohjata oppilasta arvostamaan luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen5
Oppilas nimeää maanosia, valtameriä, valtioita, kaupunkeja tai vuoristoja.
6
Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle maanosia, valtameriä, valtioita, kaupunkeja ja vuoristoja.
7
Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle keskeiset kohteet: Eurooppa, Aasia, Afrikka, Amerikka, Atlantin valtameri, Tyyni valtameri, Välimeri, Itämeri, Alpit, Skandit, Pohjoismaat ja niiden suuret kaupungit.
8
Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.
9
Oppilas arvioi karttoja kriittisesti ja löytää niistä mahdollisia puutteita.
10
Oppilas hahmottaa maapallon kartan kokonaisuutena ja vertailee maailman osia keskenään.
T2 Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen5
Oppilas muistaa, mitä käsitteet planeetta, kuu, tähti, aurinkokunta, aika-, lämpö- ja kasvillisuusvyöhyke tarkoittavat. Oppilas osaa nimetä luonnonmaisemia.
6
Oppilas selittää ainakin yhden seuraavista käsitteistä: planeetta, kuu, tähti, aurinkokunta, aika-, lämpö- ja kasvillisuusvyöhyke. Oppilas tunnistaa luonnonmaisemia kuvista ja kuvailuista tai sijoittaa luonnonmaisemia kartalle.
7
Oppilas kertoo, miten maapallon planetaarisuus saa aikaan päivän ja yön sekä aika-, lämpö- tai kasvillisuusvyöhykkeet. Oppilas tunnistaa kuvista ja kuvailuista luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla ja sijoittaa luonnonmaisemia kartalle.
8
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
9
Oppilas perustelee, miten maapallon planetaarisuus saa aikaan vuodenajat. Oppilas päättelee valokuvasta tai kartasta, miten maisema on muotoutunut.
10
Oppilas perustelee havaintojaan valoisan ajan pitenemisestä tai lyhenemisestä kotikunnassaan ja muualla maailmassa juuri nyt. Oppilas sijoittaa luonnonmaisemia jokaiseen maanosaan ja vertailla niiden syntyyn johtaneita tekijöitä.

T4 Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö5
Oppilas tunnistaa asioita, jotka kuuluvat osaksi ihmisen toimintaa ja asioita, jotka kuuluvat osaksi luonnonympäristöä. Oppilas muistaa, mitä käsitteet luonnonvara ja kestävä käyttö tarkoittavat.
6
Oppilas tunnistaa tilanteita, joissa ihminen ja luonnonympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas muistaa, mitä luonnonvara tai kestävä käyttö tarkoittavat.
7
Oppilas antaa esimerkkejä luonnonympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksesta erilaisilla alueilla. Oppilas antaa esimerkkejä rajallisista luonnonvaroista.
8
Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.
9
Oppilas arvioi kriittisesti ihmisen suhdetta luonnonympäristöön Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas kertoo ratkaisuja luonnonvarojen liikakäytön aiheuttamiin ongelmiin.
10
Oppilas erittelee ja perustelee omaa suhdettaan luonnonympäristöön. Oppilas arvioi arjen valinnoissaan vaihtoehtoja, jotka ovat luonnonvarojen käytön kannalta kestäviä.
T5 Maantieteellinen ajattelutaito5
Oppilas muistaa, että maantieteelliset ilmiöt tapahtuvat aina jossakin paikassa. Oppilas esittää kysymyksiä: ”Missä…?”
6
Oppilas tietää, että kartat kuvaavat sijaintia. Oppilas esittää kysymyksiä: ”Miksi…?”
7
Oppilas antaa esimerkkejä karttojen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin maantieteellisen sijainnin kuvaamiseen. Oppilas tekee yksinkertaisia kysymyksiä syy- ja seuraussuhteista.
8
Oppilas osaa selittää, että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja, sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.
9
Oppilas analysoi ja tulkitsee alueita ja niiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot. Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii perusteltuja vastauksia niihin.
10
Oppilas arvioi omien analyysiensa ja tulkintojensa paikkansapitävyyttä. Oppilas suhtautuu kriittisesti
esittämiensä kysymysten vastauksiin.
T6 Tilatajun kehittyminen5
Oppilas muistaa ilmansuunnat.
6
Oppilas osaa ohjatusti käyttää janamittakaavaa tai suhdelukumittakaavaa.
7
Oppilas käyttää sekä janamittakaavaa että suhdelukumittakaavaa.
8
Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.
9
Oppilas tekee päätelmiä alueesta kartan avulla.
10
Oppilas tuottaa oikeamittakaavaisen kartan lähiympäristöstä.
T7 Geomediataidot5
Oppilas muistaa hyvän kartan piirteitä: kompassi, mittakaava, karttamerkit. Oppilas laatii yksinkertaisen kartan.
6
Oppilas selittää ohjatusti alueellisia asioita kuvan tai kartan pohjalta. Oppilas laatii ohjatusti kartan, josta löytyvät kompassi, mittakaava ja karttamerkit, tai ilmastodiagrammin.
7
Oppilas selittää alueellisia asioita kuvien ja karttojen pohjalta. Oppilas laatii kartan, josta löytyvät kompassi, mittakaava ja karttamerkit, tai ilmastodiagrammin.
8
Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.
9
Oppilas tekee taulukkolaskentaohjelmalla ilmastodiagrammin. Oppilas etsii luotettavasta lähteestä ilmastotietoa haluamas-taan kohteesta.
10
Oppilas arvioi, miten geomediaa voisi hyödyntää maantiedon opiskelussa. Oppilas vertailee karttoja ja diagrammeja.
T8 Tutkimustaidot5
Oppilas etsii maantieteellistä tietoa jostakin lähteestä. Oppilas tekee ohjatusti yksinkertaisen graafisen esityksen, esim. diagrammin opettajan jakamasta taulukosta.
6
Oppilas antaa esimerkkejä, millaisista lähteistä löytyy maantieteellistä tietoa. Oppilas etsii itsenäisesti tietoa ja tehdä hakemansa pohjalta graafisen esityksen.
7
Oppilas etsii ohjatusti erilaisia maantieteeseen liittyviä tietoja erilaisista lähteistä. Oppilas havainnollistaa tutkimus-tuloksiaan.
8
Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.
9
Oppilas kuvaa tutkimuksessaan syy-seuraussuhteita. Oppilas tekee tutkimustuloksistaan kuvaajan taulukkolaskenta-ohjelmalla.
10
Oppilas arvioi tekemänsä tutkimuksen paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa maantieteellisen tutkimuksen sekä arvioi sen tuloksia.
T10 Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot5
Oppilas tekee ohjatusti ryhmässä oman osuutensa. Oppilas muodostaa ohjatusti mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja perustelee mielipiteensä lyhyesti.
6
Oppilas tekee ryhmässä oman osuutensa. Oppilas kuuntelee muiden mielipiteitä ja poimii niistä erilaisia näkökantoja oman ajattelunsa tueksi.
7
Oppilas sopii omasta vastuualueestaan ryhmän muiden jäsenten kanssa. Oppilas muokkaa omia mielipiteitään saamansa palautteen pohjalta.
8
Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.
9
Oppilas tukee muita ryhmän jäseniä yhteisessä työskentelyssä. Oppilas keskustelee kriittisesti ja asiallisesti toisten esittämistä mielipiteistä.
10
Oppilas kannustaa ryhmän jäseniä yhteisen työskentelyn onnistumiseksi. Oppilas ymmärtää syyt erilaisten mielipiteiden taustalla.
T12 Kestävän kehityksen edistäminen5
Oppilas muistaa, mitä käsite kestävä elämäntapa tarkoittaa. Oppilas muistaa, mitä kestävä kehitys tarkoittaa.
6
Oppilas selittää omin sanoin, mitä kestävä elämäntapa tarkoittaa. Oppilas selittää omin sanoin, mitä kestävä kehitys tarkoittaa.
7
Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten voi toimia kestävän elämäntavan mukaisesti. Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten voi toimia kestävän kehityksen mukaisesti.
8
Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.
9
Oppilas arvioi koulun aktiivista ja vastuullista toimintaa. Oppilas perustelee kantaansa kestävän kehityksen kysymyksiin.
10
Oppilas arvioi kestävää elämäntapaa omassa elämässään. Oppilas suunnittelee omia ratkaisuja kestävän elämäntavan mu-kaiseen elämään.
T13 Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen5
Oppilas nimeää ja tunnistaa sen alueen, josta kokee olevansa kotoisin. Oppilas nimeää kulttuuriin ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita.
6
Oppilas selittää omin sanoin, mitä alueellinen identiteetti tarkoittaa. Oppilas antaa esimerkkejä erilaisista kulttuureista.
7
Oppilas tunnistaa ohjatusti oman alueellisen identiteettinsä ja ymmärtää lähiympäristön merkityksen sen rakentumisessa. Oppilas antaa esimerkkejä ihmisoikeuksista ja niiden merkityksistä.
8
Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.
9
Oppilas vertailee eri ihmisten alueellisia identiteettejä ja pohtii niiden taustalla olevia syitä. Oppilas arvioi ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla maailmassa.
10
Oppilas antaa esimerkkejä alueellisen identiteetin merkityksestä globaalissa maailmassa. Oppilas löytää tapoja edistää kulttuurien moninaisuuden arvostusta ja ihmisoikeuksia.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake