Historia

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
T3 Lähteiden tulkitseminen5
Oppilas tietää, että lähteellä ja siitä tehtävällä tulkinnalla on eroa.
6
Oppilas erottaa lähteen ja siitä tehtävän tulkinnan.
7
Oppilas osaa tehdä tulkinnan lähteestä.
8
Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.
9
Oppilas erottaa historiatiedon lähteistä niiden syntykontekstin (kuka, missä, miksi). Oppilas antaa esimerkkejä, miten synty-konteksti vaikuttaa lähteen tulkintaan.
10
Oppilas muodostaa historiallisten lähteiden tulkinnoista johdonmukaisen kokonaisuuden.
T4 Kronologian ymmärtäminen5
Oppilas muistaa keskeiset historiaan liittyvät aikakaudet.
6
Oppilas antaa esimerkkejä eri aikakausille ominaisista piirteistä.
7
Oppilas järjestää yksittäisen opiskeltavan ajanjakson asiat aikajärjestykseen.
8
Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.
9
Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten aikakauden katsotaan muuttuneen toiseksi.
10
Oppilas analysoi aikakauden piirteitä opiskelemassaan asiassa.
T6 Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen historiassa5
Oppilas tunnistaa historian syy-seuraussuhteita annetussa materiaalissa.
6
Oppilas antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.
7
Oppilas soveltaa historian tietämystään syy-seuraussuhteiden tulkitsemisessa.
8
Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
9
Oppilas arvioi historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden vaikutuksia opiskeltavassa asiassa.
10
Oppilas tarkastelee tämän ajan ilmiöitä osoittaen niille historiallisia syitä.
T8 Historian tulkitseminen5
Oppilas muistaa, että historia on tulkintaa menneestä ajasta.
6
Oppilas antaa esimerkkejä historian tulkinnoista.
7
Oppilas muodostaa tulkintoja historian tapahtumista ja ilmiöistä.
8
Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
9
Oppilas tekee perusteltuja johtopäätöksiä, miten menneisyys näkyy nykyajassa.
10
Oppilas tulkitsee nykyajan ilmiöitä historiatietämyksensä avulla.
T9 Ihmisen toiminnan selittäminen5
Oppilas selittää käsitteen tarkoitusperä.
6
Oppilas antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan tarkoitusperistä.
7
Oppilas tunnistaa tarkoitusperiä ihmisen toiminnassa.
8
Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.
9
Oppilas erottaa ihmisen toiminnan keskeisimmät tarkoitusperät.
10
Oppilas selittää ihmisen toiminnan tarkoitusperiä annetussa historiallisessa tilanteessa.
T11 Historiatiedon tuottaminen5
Oppilas muistaa, että historiallista tietoa rakennetaan erilaisia lähteitä käyttäen.
6
Oppilas tekee yhteenvedon kahden tai kolmen tietolähteen perusteella opiskeltavasta asiasta.
7
Oppilas valikoi löytämistään lähteistä tarkoituksenmukaiset tiedot.
8
Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.
9
Oppilas tekee kysymyksiä valitsemastaan aiheesta ja vastaa niihin lähteiden avulla.
10
Oppilas toteuttaa opiskelemastaan asiasta tuotoksen käyttäen monipuolisista lähteistä saamaansa tietoa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake