Äidinkieli

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vuorovaikutustilanteissa toimiminenT2 Kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan. (7lk)
T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin (7lk)
Tekstien tulkitseminenT6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä. (7-9lk)
T8 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla (7lk)
Tekstien tuottaminenT12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana. (7lk)
T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista. (7lk)
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminenT15 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita. (7, 9lk)
T16 Kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia lukuelämysten hankkimiseen ja jakamiseen. (7-8lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T2 Vuorovaikutus ryhmässä5
Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja osallistuu ryhmän toimintaan muita myötäilemällä.
6
Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja pyrkii perustelemaan sen; hän ymmärtää tehtävänsä sekä kantaa vastuunsa ryhmässä.
7
Oppilas perustelee mielipiteensä eri tavoin ja osaa työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa vastuullisesti.
8
Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.
9
Oppilas ilmaisee ja ottaa itse vastaan (kriittisiäkin) mielipiteitä ja eriäviä näkemyksiä rakentavasti.
10
Oppilaan ryhmäviestintä- ja yhteistyötaidot luovat hyvää ilmapiiriä ja rohkaisevat muitakin osallistumaan yhteistyöhön rakentavalla tavalla.
T3 Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot5
Oppilas ilmaisee itseään ja luo kontaktin yleisöönsä.
6
Oppilas ilmaisee itseään tarkoituksenmukaisesti ja käyttää ääntä selkeästi.
7
Oppilas ilmaisee itseään ja käyttää ohjatusti kokonaisilmaisujen keinoja; hän esittää puhe-esityksen ainakin suppealle yleisölle käyttäen havainnollistamisen keinoja.
8
Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.
9
Oppilas ilmaisee itseään omaäänisesti sekä nonverbaalisesti tilanteen edellyttämällä tavalla ottaen yleisön huomioon.
10
Oppilas hyödyntää kuuntelijoiden verbaalisia ja nonverbaalisia viestejä, etenee johdonmukaisesti ja joustavasti, käyttää monipuolisesti havainnollistamiskeinoja.
T6 tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito5
Oppilas löytää ohjatusti tekstin pääasiat.
6
Oppilas tiivistää näkemiensä, kuulemiensa ja lukemiensa tekstien ydinasiat.
7
Oppilas käyttää sujuvasti ja tulkitsee itsenäisesti itselleen tuttuja tekstejä.
8
Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, moni-muotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.
9
Oppilas osaa valita tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstejä sekä tulkita ja arvioida niitä.
10
Oppilas vertailee ja yhdistelee teksteistä saamaansa tietoa ja kertoo tulkinnoistaan.
T8 tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys5
Oppilas hakee tietoa helposti löydettävistä lähteistä.
6
Oppilas tuntee tiedonhaun vaiheita ja osaa käyttää kirjastoa ja internetiä tiedonhaussa.
7
Oppilas osaa ohjatusti hakea tietoa eri lähteistä ja valikoida tehtävän kannalta sopivia.
8
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.
9
Oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet. Oppilas arvioi löytämiensä tietojen luotettavuutta ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssään.
10
Oppilas käyttää monipuolisesti eri tietolähteitä tutkivaan ja luovaan työskentelyyn ja valitsee itsenäisesti tehtävään sopivat lähteet.
T12 tekstien tuottamisen prosessien hallinta5
Oppilas ymmärtää, että tekstiä tuotetaan myös prosessina. Oppilas harjoittelee taitoa (yksin ja yhdessä) hahmottamalla ensin prosessin eri vaiheet ja niiden vaatimukset omalle toiminnalleen.
6
Oppilas osaa ohjatusti suunnitella tekstin tuottamisen prosessin. Oppilas antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä ohjatusti.
7
Oppilas osaa ohjatusti työskennellä yksin ja yhdessä tekstin tuottamisen vaiheiden mukaisesti. Oppilas osaa kuvata ennalta sovittujen kriteerien avulla omaa ja toisten tekstin tuottamisen prosessia.
8
Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.
9
Oppilas hallitsee tekstin tuottamisen prosessin vaiheet sekä yksin että ryhmässä työskennellessään. Oppilas osaa parantaa omia ja muiden tekstejä palautteen pohjalta. Hän arvioi omia tekstin tuottamisen taitojaan ja asettaa kehittämiskohteita.
10
Oppilas arvioi omia tekstin tuottamisen taitojaan ja kehittää niitä monipuolisesti sekä yksin että ryhmässä työskennellessään.
T13 kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito5
Oppilas hallitsee virkkeen muodostamisen ja oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoittaessaan käsin ja näppäimistöllä.
6
Oppilas kirjoittaa käsin käyttäen virallisia mallikirjaimia ja pyrkii noudattamaan kirjoitetun yleiskielen sääntöjä. Hän tavuttaa sanat oikein tarvittaessa.
7
Oppilas kirjoittaa käsin ja näppäimistöllä jäsenneltyä tekstiä ja noudattaa kirjoitetun yleiskielen sääntöjä.
8
Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
9
Oppilas tuntee hyvin kirjoitetun kielen rakenteita ja kirjoitetun yleiskielen konventioita ja käyttää niitä itsenäisesti omia tekstejä tuottaessaan.
10
Oppilas hallitsee tekstien perusrakenteet, kirjoitetun yleiskielen säännöt ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti omia tekstejä tuottaessaan ja hioessaan.
T15 kielitietoisuuden kehittyminen5
Oppilas muistaa tekstin kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
6
Oppilas löytää ohjatusti teksteistä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
7
Oppilas tekee havaintoja erilaisten tekstien kielen piirteistä sekä eri rekisterien ja tyylien eroista.
8
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
9
Oppilas erittelee ja tulkitsee itsenäisesti tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä ja keskustelee havainnoistaan.
10
Oppilas havaitsee itsenäisesti kielen eri rekisterien ja tyylien eroja sekä pohtii ja arvioi tekstien kielellisten valintojen vaikutuksia.
T16 kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen5
Oppilas kuvailee kulttuurin käsitteeseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas tuntee nimeltä suomalaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan, osaa nimetä lukemansa tekstit kaunokirjallisuuden päälajien mukaan proosaksi, lyriikaksi ja draamaksi.
6
Oppilas osaa kertoa oman kulttuurinsa juurista ja tunnistaa oman ja jonkin vieraan kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas erittelee ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä päälajeille tyypillisiä piirteitä ja lukee kaunokirjallisia tekstejä.
7
Oppilas tuntee erilaisia kulttuurin muotoja ja kertoo omista kulttuurikokemuksistaan. Oppilas tunnistaa ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä eri tyylisuuntien ja -lajien (genret) piirteitä. Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kuusi kokonaisteosta.
8
Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.
9
Oppilas ymmärtää kulttuurin, kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteisölle ja arvioi omaa kulttuuriaan vieraan silmin. Oppilas tuntee suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja klassikoita. Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kymmenen kokonaisteosta.
10
Oppilas lukee ympäristönsä kulttuurisia viestejä, tuntee ja arvostaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä ja tunnistaa siihen liittyviä arvoja. Oppilas lukee monipuolisesti ja runsaasti kotimaista ja maailmankirjallisuutta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake