51. Liikunta

51.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9

image.jpeg
Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja paikallisten mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjata oppilaita havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Yhdessä tekeminen ja liikkuminen myönteisessä hengessä.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Vastuunottaminen omasta toiminnasta ja itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen.
 • Saada riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta ja pätevyydestä liikkujana.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Fyysinen toimintakyky:

Rohkaista oppilaita osallistumaan liikuntatilanteisiin omien kykyjen mukaan.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita työskentelemään kaikkien ryhmän jäsenten kanssa.
 • Ohjata oppilaita säätelemään omaa toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja tunneilmaisua sekä toimimaan "reilun pelin" -periaatteella.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Vastuunottaminen omasta toiminnasta osana yhteisöä.
 • Saada myönteisiä kokemuksia yhdessä tekemisestä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita läpi elämän jatkuvaan aktiiviseen elämäntapaan.
 • Ohjata arvioimaan omaa kuntotasoaan, harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksia sekä kehittämään eri liikuntamuotojen vaatimia välineenkäsittelytaitoja.
 • Opettaa ja vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita toimimaan vastuullisesti osana ryhmää ja luoda yhteisöllisyyden kokemuksia.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Kokea virkistymisen tunteita ja liikunnan iloa.

Monilukutaito L4

Fyysinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita havainnoimaan ympäristöä eri aistein sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Toisen kunnioittaminen kaikissa liikuntatilanteissa.

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5

Fyysinen toimintakyky:

 • Opastaa oppilaita käyttämään hyvinvointiteknologiaa, kuten sykemittareita, tabletteja ja älypuhelimia mahdollisuuksien mukaan.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Fyysinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatilanteissa.
 • Osallistuminen liikuntatilanteisiin omien kykyjensä mukaisesti.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
 • Ohjata oppilaita kannustamaan toisiaan yritteliään ilmapiirin luomiseksi.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita aktiiviseen elämäntapaan ja ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn merkitys osana hyvää terveyttä.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Opetella ystävyyttä tukevia vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Auttaa oppilaita löytämään itselle mieluisia ja hyvää oloa tuovia liikuntalajeja, joita hän jatkaa myös perusopetuksen jälkeen.