Suullinen esitys

Arvosanakuvaukset

Arvosana 10

Puhuja saa kuulijat kiinnostumaan. Kuulijoiden ja puhujen välillä on vuorovaikutusta. Katsekontakti säilyy läpi esityksen.

Esityksen rakenne on johdonmukainen. Aloitus herättää mielenkiinnon. Esitystä on vaivatonta seurata ja siitä muodostuu eheä kokonaisuus. Esitys on selkeästi jaksotettu ja siirtyminen aiheesta toiseen sujuvaa. Kuulijoitten mielenkiinto säilyy koko esityksen ajan. Lopetus on tehokas.

Puhuja ilmaisee ajatuksensa vekuuttavasti. Hän ottaa huomioon eri näkökulmat ja perustelee esittämänsä asiat vakuuttavasti ja monipuolisesti. Puhuja osaa vastata yleisön kysymyksiin.

Puhujan esiintyminen on selkeää: äänen voimakkuus ja puheen nopeus ovat tilanteeseen sopivia, puhuja painottaa tärkeitä asioita. Esiintyminen on rauhallista. Puhuja käyttää tarvittaessa havaintovälineitä. Havaintovälineiden käyttö on taitavaa, harkittua ja se tukee esitystä.

Arvosana 9

Esityksessä on arvosanan 10 piirteitä, mutta se ei kaikin osin täytä korkeimman arvosanan vaatimuksia.

Arvosana 8

Puhuja saa kontaktin kuulijoihinsa, muttei onnistu ylläpitämään sitä koko esityksen ajan. Puhe on kohdennettu kuulijoille, mutta kuulijoiden tietoja asiasta ei ole kaikin osin huomioitu.

Esitys on johdonmukainen ja sitä on helppo seurata. Keskeinen sisältö erottuu hyvin ja erilaiset ainekset muodostavat kokonaisuude, Siirtyminen aiheesta toiseen voi olla töksähtävää. Puhuja aloittaa kiinnostavasti ja lopettaa tarkoitukseen sopivasti.

Esitys on koottu harkitusti. Mukana voi olla epäolennaisia asioita. Puhuja perustelee näkökantansa, mutta perustelut voisivat olla monipuolisempia ja vakuuttavampia.

Puhuja hallitsee esiintymistyylinsä ja se sopii hyvin tilanteeseen. Hän havainnollistaa esitystään esimerkein ja käyttää tarkoituksenmukaisesti havaintovälineitä.

Arvosana 7

Esityksessä on arvosanan 8 piirteitä, mutta se ei kaikin osin täytä hyvän arvosanan vaatimuksia.

Arvosana 6

Esitystä ei riittävästi kohdenneta kuulijoille, vaan se jää sisällöltään yleiseksi tai puhuja saa vain ajoittain kontaktin kuulijoihinsa. Puheenvuorossa ei huomioida kuulijoiden tai tilanteen asettamia vaatimuksia.

Puhuja on pyrkinyt laatimaan johdonmukaisen esityksen, mutta ei ole onnistunut. Puhuja voi esimerkiksi aloittaa vakuuttavasti, mutta lähtee sitten sivupoluille. Jäsentely ei ole kaikilta osin loogista. Erilaiset ainekset sekoittuvat epäjohdonmukaisiksi tai jäävät irrallisiksi.

Puhuja on koonut esitykseen perusteltua sisältöä, mutta lopputulos voi olla niukka. Esityksessä voi olla epäolenaisia asioita tai se liikkuu vain yleisellä tasolla. Puhuja pyrkii perustelemaan näkökantansa, mutta perustelut eivät ole vakuuttavia tai niitä ei ole riittävästi.

Puhujan ilmaisu on enimmäkseen ymmärrettävää, mutta hän ei havainnollista esitystään riittävästi. Ilmaisutavassa voi olla ymmärtämistä haittaavia piirteitä. Havainnollistaminen on epätarkoituksenmukaista tai harkitsematonta.

Arvosana 5

Esityksessä on joitakin arvosanan 6 piirteitä, mutta se on niukka ja valmistelematon. Ilmaisutapa voi olla epäasiallista.

Arvosana 4

Esitys jää pitämättä tai se on niukka ja valmistelematon.