Kirjoitelma

Arvosanakuvaukset

Arvosana 10

Teksti noudattaa tehtävänantoa täsmällisesti ja on sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään

ehjä. Asiaa käsitellään kiinnostavasti, syvällisesti ja omaperäisesti. Mielipiteitä perustellaan

monipuolisesti ja vakuuttavasti. Aineistopohjaisessa tekstissä aineistoa on käytetty

oivaltavasti ja arvioivasti.

Kirjoittaja käyttää tietoisesti ja taitavasti retorisia keinoja. Aloitus on tehokas ja tempaa

lukijan mukaansa. Lopetus on vaikuttava ja mieleen jäävä. Teksti on sidosteista ja luontevaa.

Tyyli on ansiokasta ja tekstin tarkoitukseen sopivaa. Kieli on vivahteikasta ja persoonallista.

Teksti on virheetön. Jokin pieni satunnainen lipsahdus voi olla.

Kokonaisuutena tällainen teksti on todellinen lukuelämys.

Arvosana 9

Tekstissä on paljon samoja piirteitä kuin ylimmän arvosanan suorituksessa, mutta se ei

ole ihan yhtä loistelias. Vähäisiä oikeinkirjoitusrikkeitä voi olla tai jokin yksittäinen ajatusvirhe.

Huomauttamisen aihetta on kuitenkin hyvin vähän. Teksti on selvästi keskitasoa

parempi.


Arvosana 8

Teksti noudattaa tehtävänantoa, ja kirjoittaja kokoaa tekstiinsä riittävästi aineksia. Aiheen

käsittely on melko monipuolista. Kirjoittaja osaa perustella mielipiteitään ja osoittaa suhteellisuudentajua.

Aineistopohjaisessa tekstissä hän tuo aineistosta esiin olennaisen.

Tekstin rakenne on tasapainoinen, johdonmukainen ja selkeä. Jaksotus on onnistunut.

Lukija pystyy vaivatta seuraamaan kirjoittajan ajatuksia, joita sitoo yhteen jokin kokonaisidea

tai viesti.

Kieliasu ja tyyli sopivat tekstin tarkoitukseen. Kirjoittaja tuntee puhekielen ja kirjakielen

erot ja soveltaa tietoa omassa kielenkäytössään. Teksti noudattaa kirjoitetun kielen

perussääntöjä lauseiden ja virkkeiden muodostuksessa sekä oikeinkirjoituksessa.

Kokonaisuutena tämäntasoinen teksti osoittaa kirjakielen hyvää hallintaa sekä taitoa

käsitellä aihetta johdonmukaisesti ja suhteellisen monipuolisesti. Virheitä ja muita huomauttamisen

aiheita on vähän.

Arvosana 8 ei kuitenkaan edellytä erityistä kielellistä taitavuutta, ja tekstin sisältö voi

olla melko tavanomainen.


Arvosana 7

Teksti täyttää tehtävänannon vähintäänkin kohtalaisesti. Aiheen käsittely on johdonmukaista,

mutta sisältö ei ole kovin monipuolinen. Kirjoittaja perustelee mielipiteitään mutta

yksipuolisesti. Aineistopohjaisessa tekstissä aineiston pääajatus on ymmärretty oikein.

Kirjoittaja on jaksottanut tekstinsä. Tekstin rakenne on looginen, ja lukija pystyy seuraamaan

kirjoittajan ajatuksia.

Ilmaisu on kohtalaisen sujuvaa. Virke ja lauserakenteet ovat pääosin kunnossa, mutta

virkkeet voivat olla melko yksinkertaisia. Kirjoittaja hallitsee kohtalaisesti kirjoitetun kielen

perusasiat, mutta virheitä ja heikkouksia on.

Kokonaisuutena tämäntasoinen teksti on kohtalainen: siinä ei ole pahoja puutteita

mutta ei selviä ansioitakaan.

Arvosanaan 7 voi myös päätyä muuten ansiokkaampi teksti, jos sen sisältö on kovin

niukka tai kielivirheitä on runsaasti.


Arvosana 6

Teksti täyttää tehtävänannon vain osittain. Aiheen käsittely on niukkaa tai ajautuu sivuseikkoihin.

Väitteet voivat olla perustelemattomia. Aineistopohjaisessa tekstissä aineiston

pääajatus ei ole kunnolla auennut kirjoittajalle, tai aineistoa käytetään vain osittain.

Rakenne voi olla poukkoileva tai rönsyilevä. Jaksotuksessa on puutteita. Kirjoittajan

ajatusta voi olla vaikea seurata.

Ilmaisu ei ole sujuvaa. Virke- ja lauserakenteissa on puutteita, mutta kirjoittaja on kuitenkin

hahmottanut virke- ja lauserajoja jossain määrin. Kieli on puhekielenvaraista ja

osoittaa tottumattomuutta kirjalliseen ilmaisuun. Virheitä ja heikkouksia on melko paljon.

Arvosanaan 6 voi myös päätyä muuten ansiokkaampi teksti, jos sisällössä on asiattomuuksia

tai se on erittäin niukka tai jos kielivirheitä on hyvin runsaasti.


Arvosana 5

Teksti täyttää tehtävänannon vain jotenkuten. Aiheen käsittelyssä ja tekstin sisällössä on

pahoja puutteita. Aineistopohjaisessa tekstissä aineistoa ei ole ymmärretty tai sitä ei osata

käyttää.

Tekstin rakenne on epäjohdonmukainen, ja lukijalla on suuria vaikeuksia ymmärtää

tekstin viestiä.

Kieli osoittaa ilmeistä tottumattomuutta kirjalliseen ilmaisuun, ja oikeinkirjoituksen

perusasioissakin on pahoja puutteita. Lause- ja virkerakenteet ovat puheenvaraisia. Välimerkkejä

ei juuri ole.

Teksti antaa kuitenkin jonkinlaisen – vaikkakin puutteellisen – näytön äidinkielen kirjallisesta

hallinnasta.


Arvosana 4

Teksti ei täytä tehtävänantoa. Kirjoittaja epäonnistuu tarkoittamansa asian ilmaisemisessa.

Lukija ei ymmärrä tekstin viestiä.

Kielessä on kielenvastaisuuksia ja monentyyppisiä pahoja virheitä.
Teksti ei anna näyttöä äidinkielen kirjallisesta hallinnasta.

Lähde: Hellström, Kuusento, Liuskari, Lottonen & Ruuska: Aleksis 7. Äidinkieli ja kirjallisuus, Opettajan opas.