Tietoa arvioinnista

Tietoa arvioinnista

1) Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua.

2) Arviointi kehittää edellytyksiä itsearviointiin ja vertaisarviointiin.

3) Arviointi on monipuolista ja oppilaslähtöistä.

  • Arviointi tulee kohdistaa niin oppimiseen, työskentelyyn kuin käyttäytymiseenkin.

4) Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria.

Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä

Luokka Syksy, väliarviointi Kevät, lukuvuosiarviointi Käyttäytyminen
1. Arviointikeskustelu Sanallinen Sanallinen
2. Sanallinen/portfolio Sanallinen,
Arviointikeskustelu
Sanallinen
3. Sanallinen/portfolio Sanallinen Sanallinen
4. Sanallinen/portfolio Sanallinen Sanallinen
5. Numero Numero *) Numero
6. Numero Numero *),
Arviointikeskustelu
Numero
7. Numero Numero Numero
8. Arviointikeskustelu
Numero Numero
9. Numero Numero **)

*) Taide- ja taitoaineissa sanallinen
**) Mikäli oppilaalle annetaan 9. luokan keväällä lukuvuosiarviointi, numero

ARVIOINTIKESKUSTELU

Arviointikeskusteluja pidetään vuosittain ensimmäisellä, toisella, kuudennella ja kahdeksannella vuosiluokalla. Luokanopettaja/-ohjaaja lähettää vanhemmille kutsun arviointikeskusteluun Wilman kautta. Arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen sekä ensimmäisellä että kahdeksannella luokalla, joten silloin ei erillistä joulutodistusta anneta.

Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan, huoltajan sekä opettajien arviot koulunkäynnistä. Sekä oppilas että huoltaja saavat ennen arviointikeskustelua Wilman kautta täytettäväksi arviointilomakkeet. Pienet oppilaat täyttävät arviointilomakkeen yhdessä huoltajan kanssa.

 

Arviointikeskustelut

1.lk

Koulupolun alussa, 1. luokan syyslukukauden aikana käydään opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen arviointikeskustelu, jonka pohjana voidaan käyttää esiopetuksesta saatua tietoa oppilaan aikaisemmasta oppimisesta.

2.lk

Toisen vuosiluokan arviointikeskustelu pidetään kevätlukukaudella. Tällöin arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana sekä vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota.

6.lk

Kuudennen vuosiluokan arviointikeskustelu pidetään kevätlukukaudella. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilaan ja huoltajan tulee saada monipuoliseen tietoon perustuva käsitys oppilaan oppimisen edistymisestä. Arviointikeskustelun materiaali hyödynnetään yläkoulun siirtopalaverissa.

8.lk

Kahdeksannen luokan arviointikeskustelut aloitetaan syyslukukaudella luokanvalvojan toimesta ja ne käydään talvilomaan mennessä. Samalla voidaan kartoittaa mahdolliset tuen tarpeet. Keskustelu valmistaa oppilasta ja huoltajaa päättöarviointiin.

 

Tapauksissa, joissa oppilaalla on ollut oppimisen tuen palavereita, joissa huoltaja on ollut läsnä, voidaan huoltajan kanssa sopia arviointikeskustelun toteuttamisesta muulla tavoin esim. puhelimitse tai muun palaverin yhteydessä.

 

 

 

 

Wilman formatiivinen arviointi

Arviointikeskusteluissa hyödynnetään Wilman formatiivista arviointia. Sen tarkoituksena on tehdä oppilaan edistyminen näkyväksi koko oppimisprosessin ajan. Huoltajat näkevät tämän formatiivisen arvioinnin klikkaamalla oppiaineen perästä löytyvää diagrammi-kuvaketta. Kuvake tulee näkyviin heti, kun opettaja on aloittanut formatiivisen arvioinnin. Punainen merkintä on opettajan arviota ja sininen oppilaan itsearviointia.

Lähtökohtaisesti jokaisessa oppiaineessa arvioidaan yhteisesti kolmea osa-aluetta; Opinnoissa edistyminen, Työskentelytaidot ja Käyttäytyminen.

yläkoulu

Opinnoissa edistyminen: Tätä osa-aluetta käytetään osoittamaan, mihin suuntaan arvosana on tällä hetkellä muuttumassa suhteessa edellisen kevään todistusarvosanaan.

1= olet vaarassa saada ehdot

2= arvosanasi on laskemassa

3= arvosanasi pysyy juuri ja juuri samana

4= arvosanasi pysyy samana, työskentely samanlaista kuin aikaisemmin

5= arvosanasi on nousemassa/ ponnistelet enemmän kuin aikaisemmin

6= arvosanasi on nousemassa, koska ponnistelet selvästi enemmän kuin aikaisemmin, erinomaista työtä

Jos vaarana ovat ehdot kevätarvioinnissa, Lisätietoja-kohdassa opettaja ohjeistaa, mihin asioihin oppilaan tulee kiinnittää huomiota.

Huomaa, että työskentelytaidot sekä käyttäytyminen arvioidaan Tarvitset harjoitusta- ja Erinomaiset taidot–arviointikriteerein.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä